SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Gülperi DEMİR, Zeynep AVAR, Aleyna AKBULUT, Selen BAYSAL, Derya SEVİM, Sevenur SARIKAYA, Fatma APAYDIN
 
Değerli katılımcı., Kongremize göndermiş olduğunuz bildiriniz POSTER sunum olarak kabul edilmiştir. Kongremiz web sitesinde bulunan KAYIT KONAKLAMA KISMINDA yer alan banka bilgilerini kullanarak kongremize kaydınızı yaptırabilirsiniz. Bu kayıt/ödeme işlemini yaptıktan sonra banka dekontuna açıklama olarak kongrenin ismini yazarak muhasebe@orporganizasyon.com adresine ödeme dekontunu gönderiniz. Dekont elimize ulaştıktan sonra bildiriniz yayına alınacak ve tam metin yükleme hakkınız sağlanmış olacaktır. Şuanda bildiriniz kabul edilerek sıraya alınmıştır. Programa alınabilmesi için kayıt ücretinin ilgili firma banka hesabına yatırılması gerekmektedir. NOT: Tam metin gönderme zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Kayıt yaptırmayan katılımcıların bildirileri işleme alınmamaktadır. Tam metin kendi insiyatifinizde olduğunu belirtir ilginize ve desteğinize şimdiden teşekkür eder saygılar sunarız. Kongre Yönetimi

Keywords:YETİŞKİN KADINLARIN MENSTRUAL DÖNGÜLERİNDEKİ ÖĞÜN DÜZENLERİNİN VE BESİN SEÇİMLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmada yetişkin kadınların menstrual dönemlerinde öğün düzenleri ve besin seçimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte yapılan araştırmanın örneklemi, Kasım 2019-Haziran 2020 tarihleri arasında Konya ilinde yaşayan, 20-45 yaş arasında (ortalama yaş: 32.6±8.64yıl), gebelik durumu olmayan ve menapoza girmemiş 355 gönüllü bireyden oluşmuştur. Araştırmanın verileri, anket formu ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Anket formunda, kadınları tanımlayıcı bilgiler, doğurganlık ve menstruasyon dönemlerine ilişkin bilgiler, premenstrual, menstruasyon ve postmenstrual dönemlerindeki besin seçimleri, fiziksel ve psikolojik değişikleri belirlemeye yönelik sorular yer almıştır. Verilerin analizinde SPSS.21 paket programı kullanılarak %95 güven aralığına göre değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların menstruasyon döneminde, %50.4’ünün günde 3 ana öğün tükettikleri, %49.6’sının öğün atladıkları bulunmuştur. Premenstrual dönemde kadınların %43.9’u ana öğün atlarken bu oran mentruasyon sonrasında azalmıştır (%40.3, p>0.05). Premenstrual dönemde kadınların %61.7’si ara öğün atlarken mentruasyon sonrasında ara öğün atlayanların oranı anlamlı şekilde azalmıştır (%56.9, p<0.05). Besin seçimleri incelendiğinde, araştırmaya katılan bireylerde tatlı tüketme ihtiyacının premenstrual (%71,3) ve menstruasyon (%69,3) sırasında arttığı, postmenstrual dönemde (%33,8) ise bu ihtiyacın azaldığı belirlenmiştir (p<0,05). Ayrıca kadınların ekşi, yağlı besinler, et, süt, tahıl, kuruyemişler ve sıvı tüketimi, menstruasyon dönemlerine göre anlamlı şekilde farklılaşmaktadır (p<0,05). Sonuç: Çalışmanın sonucunda menstrual dönemlerde öğün düzenlerinin ve besin seçimlerinin farklılaştığı belirlenmiştir. Menstrual dönemlerde besin seçimleri ve öğün düzenlerinde gözlemlenen bu değişikliklerin sağlığı etkilemesi, daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Menstrual Döngü, Besin Seçimi, Öğün Düzeni, Kadın