SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nazal BARDAK PERÇİNCİ
 


Keywords:YAŞLILIKTA PROTEİN TÜKETİMİNİN BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜM VE KAN LİPİD DEĞERLERİNE ETKİSİ
 
Giriş: Bu çalışmanın amacı protein gereksinmenin karşılanması, az ya da çok alınması noktasında oluşacak farklılıkları inceleyip yorumlamaktır. Materyal ve Yöntem: Örneklem seçiminde göz önünde bulunan kriterler 65 yaş üzeri olmak, kan lipid profilini düzenleyici ilaç kullanmamak ve akli dengesinin yerinde olması şeklinde tanımlanmış olup 107 kişiden oluşmaktadır. Mini Nutrisyonel Değerlendirme (MNA) testi ise malnutrisyon durumunu değerlendirmek için kullanılmıştır. Antropometrik ölçümlerden beden kitle indeksi (BKİ), vücut yağ oranı yüzdesi ve bel/kalça oranı kullanılırken, biyokimyasal bulgulardan total kolesterol, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), düşük dansiteli lipoprotein (LDL), karaciğer enzimleri (AST,ALT) ve açlık kan şekeri (AKŞ) kullanılmıştır. Bulgular ve Tartışma:Örneklemin %39.2’si diyabet hastası, %24.2’sinin kardiyovasküler sistem (KVS) ile ilgili hastalığı, %19.7’sinin hipertansiyonu, %12.2’si hem diyabet hem KVS hastalığı mevcutken %4.7’sinin hiç hastalığı bulunmamaktadır. Protein miktarındaki değişime bağlı olarak beden kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi, kötü huylu kolesterol ve açlık kan şekeri ölçümlerinde farklılıklar gözlemlenmiş olup istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. İlaç kullanımı sorgulandığı zaman ise toplamda %95’inin hastalıkları ile ilgili ilaç kullanıyor olduğu öğrenildi. Protein alımının tanımlanan limitler içerisinde olması biyokimyasal ve antropometrik ölçümlerde arzu edilen limitlerin içerisinde olmasını sağlarken enerji kontrolünün sağlanması özellikle de bazal metabolizma hızının yüzde 20’sinden daha yüksek olmadığı enerji alımlarında biyokimyasal ve antropometrik ölçümlerde daha radikal değişimler olmuştur. Sonuç ve Öneriler:Yaşam döngüsünün bir aşaması olan yaşlılık dönemi de diğer tüm yaşam evreleri gibi beslenme konusunun dikkate alınması gereken bir konudur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelime: Yaşlılık, Protein, Kan lipid