SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mehmet Mete KIRLANGIÇ
 


Keywords:KLİNİĞİMİZE BAŞVURAN GEBELERDE TOKSOPLAZMA GONDİİ, RUBELLA, SİTOMEGALOVİRÜS SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: TORCH grubu olarak bilinen ajanların içerisinde yer alan Toxoplasma gondii, Rubella ve Sitomega¬lovirus (CMV) yüksek oranda konjenital enfeksi¬yona neden olabilen etkenlerdendir. TORCH grubu enfeksiyonları toplumda sıklıkla, her yaş grubunda görülebilen, genellikle asemptomatik seyreden enfeksiyon hastalıkları ol¬malarına rağmen, gebelerin özellikle ilk trimesterde enfekte olması halinde fetusta konjenital malformasyonlara sebep olabilmektedirler. Bu çalışmanın amacı birinci trimesterde başvuran gebelerde konjenital enfeksiyonlara neden olan Toksoplasma gondii, Rubella ve CMV’e karşı oluşan IgM ve IgG’nin seroprevalanslarını araştırmaktır. Yöntem: Tuzla Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ne 01/01/2015-01/06/2020 tarihleri arasında birinci trimesterde başvuran gebelerin Toxoplasma gondii, CMV ve Rubella enfeksiyonları açısından sonuçları retrospektif olarak tarandı. Birinci tirmesterda gebelerin Toksoplazma IgG ve IgM, Rubella IgG ve IgM, CMV IgG ve IgM sonuçları değerlendirildi. Toxoplasma IgM için <0,5 index negatif, ≥0,5 index pozitif; Toxoplasma IgG için <2 U/ml negatif, ≥2 U/ml pozitif; Rubella virüs IgM için <0,8 index negatif, ≥0.8 index pozitif; Rubella virüs IgG için <10 U/ml negatif, ≥10.U/ml pozitif; CMV IgM için <0.7 index negatif, ≥ 0.7 index pozitif; CMV IgG için <4 AU /ml negatif, ≥ 4AU/ml pozitif olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen tarih aralığında toplamda 7589 Toksoplasma IgM, 3672 Toksoplazma IgG, 7122 CMV IgM, 3374 CMV IgG, 6973 Rubella IgM, 3921 Rubella IgG sonucu değerlendirildi. Toksoplazma IgM pozitiflik oranı % 0,55; Toksoplazma IgG pozitiflik oranı %74,92; CMV IgM pozitiflik oranı %0,59; CMV IgG pozitiflik oranı %98,58; Rubella IgM pozitiflik oranı %0,62, Rubella IgG pozitiflik oranı % 95,56 oranı olarak bulunmuştur. Tartışma: Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda CMV IgG pozitifliği %84-%98 oranında bulunmuştur. Yapılan bu çalışma sonucunda CMV IgM pozitifliğini %0,59 olarak, CMV IgG pozitifliğini %98,58 olarak bulunmuştur. Toksoplazma IgG pozitifliği yapılan çalışmalarda bölgeler arası fark göstermekle beraber %28-60 arasında değişmektedir. Bu çalışmada da Toksoplazma IgG pozitifliği %74.92 olarak tespit edilmiştir. Ülkemizdeki çalışmalarda Rubella IgG pozitifliği ise %90-99 arasındadır. Yapılan bu araştırmada Rubella IgM pozitifliği %0,62, Rubella IgG pozitifliği %95,56’dır. Bu değerlerle karşılaştırıldığında bu araştırmadan elde edilen veriler diğer bölgelerle uyumlu olarak gözlemlenmiştir. Sonuç: Bu grup enfeksiyonların gebelikte rutin taranması halen tartışmalı olduğu düşünüldüğünde ülkemiz genelinde yaygınlığı, seronegatiflerin hastalığı geçirme olasılıkları, enfeksiyon sonucu oluşabilecek konjenital enfeksiyonları ve TORCH enfeksiyonlarına karşı verilebilecek eğitimler hususuna dikkat çekmesi açısından ülkemiz için birinci trimesterda taranmasına devam edilmesi faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: CMV, Gebelik, Rubella, Seroprevalans, Toksoplazma