SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hatice Ezgi DAL, Havva AKPINAR
 


Keywords:COVID-19 PANDEMSNN HEMRELERN VCDAN ALGI DZEYLERNE ETKS
 
Bu aratrma, COVID-19 Pandemisinin hemirelerin vicdani alg dzeylerine etkisinin belirlenmesi amacyla yaplmtr. Kesitsel, tanmlayc/ilikisel bir aratrmadr. Aratrmann rneklemini bir eitim ve aratrma hastanesinde, 01.03.2022-31.03.2022 tarihleri arasnda ameliyathane ve youn bakmlar dnda aktif alan, aratrmaya katlmay kabul eden ve veri toplama formlarn eksiksiz dolduran hemireler (n=140) oluturmutur. Veriler, Tantc Bilgiler Formu ve Vicdan Algs lei ile toplanmtr. lein sorumlu yazarndan lek kullanm izni, etik kurul izni ve kurum izni alnmtr. Verilerin analizinde bir paket program, say, yzde, Kolmogorov Smirnov, Mann-Whitney U Kruskal-Wallis testleri, Spearman Korelasyon analizi kullanlmtr. Hemirelerin %60.00 COVID-19 tans aldn, %72.14 COVID-19 (+) olan hastaya bakm verdiini, %62.14 aile/yaknlarma bulatrma korkusu nedeniyle zorlandn, %59.29u mesleki anlamda ypranmlk hissettiini, %62.14 vicdani olarak zorlandn belirtmilerdir. Hemirelerin Vicdan Algs lei genel puan ortalamas 58.8710.98, Duyarllk Alt Boyutu puan ortalamas 50.869.19, Otorite Alt Boyutu puan ortalamas 8.012,55 olarak belirlenmi olup, lein Cronbach's Alpha katsays 0,90 bulunmutur. Hemirelerin ya, cinsiyet, alt klinik, COVID-19 tans alma, COVID-19 (+) olan hastaya bakm verme, aile/yaknlarna bulatrma korkusu nedeniyle zorlanma, mesleki anlamda ypranmlk hissetme, vicdani olarak zorlanmayla ilgili deikenlerinin, Vicdan Algs lei puan ortalamalar zerinde etkisinin olmad belirlenmitir (p>0.05). Hemirelerin byk ounluunun COVID-19 (+) olan hastaya bakm verdii, hemirelerin yarsndan fazlasnn COVID-19 tans ald, aile/yaknlarma bulatrma korkusu nedeniyle zorland, mesleki anlamda ypranmlk hissettii ve vicdani olarak zorlandklar belirlenmitir. Hemirelerin Vicdani Alg dzeylerinin yksek olduu saptanmtr. Hemirelere vicdani sorumlulukla ilikili eitim verilmesi, farkl kurumlarda alan hemirelerle ve dier salk alanlaryla benzer almalarn yaplmas nerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alg, COVID-19, Hemire, Pandemi, Vicdan.