SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Güngör ÇOŞKUN, Çetin SAYACA
 


Keywords:BOYUN OMUZ AĞRISININ YAŞAM KALİTESİNE, ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONELLİĞİNE, PROPRİOSEPSİYON DUYUSUNA VE BOYUN POSTÜRÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Boyun omuz ağrısı sık karşılaşılan bir kas iskelet sistemi problemidir ve bireylerin günlük yaşam aktivitelerinin kalitesini ve boyun propriosepsiyon duyusunu ekilemektedir. Propriosepsiyondaki bu etkilenim sebebiyle boyun postürü de değişmektedir. Bu çalışmada, ofis çalışanlarında boyun omuz ağrısının günlük yaşam aktivitelerinin kalitesine, üst ekstremite fonksiyonelliğine, propriosepsiyon duyusuna ve boyun postürüne etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmaya herhangi bir boyun omuz problemi tanısı almamış 18’i boyun omuz ağrısı olan toplam 36 ofis çalışanı dahil edildi. Tüm katılımcıların sosyodemografik özellikleri alınmıştır. Boyun omuz ağrılı grubun ağrı şiddeti ölçümü VAS skalası ile yapılmış ve sonrasında her iki grubun da boyun propriosepsiyonu katılımcıların başına yerleştirilen lazer ile ölçülüp boyun postürünü değerlendirmek için sağ taraflarının omuz üstünden fotoğrafları çekilmiştir. Bu fotoğraflar bilgisayara aktarılmış ve tragus açısı ölçümü yapılmıştır. Daha sonra tüm katılımcılardan SF-36 ve üst ekstremite fonksiyonel indeksi anketlerini doldurmaları istenip tüm veriler kaydedilmiştir. Gruplar arasında cinsiyet, yaş, günlük yaşam aktiviteleri kalitesi, propriosepsiyon hissi ve boyun postürü açısından fark yoktu (p>0.05). Üst ekstremite fonksiyonelliği açısından gruplar arasında fark vardı (p<0.05). Boyun omuz ağrısı olan bireyler daha düşük üst ekstremite fonksiyonelliğine sahip idi. Ofis çalışanlarında görülen boyun omuz ağrısı, bireylerin üst ekstremite fonksiyonelliğini olumsuz etkilemektedir. Yaşam kalitesi, propriosepsiyon hissi ve boyun postürü üzerine ise etkisi yoktur. Ancak ağrının uzun dönem etkilerinin bu parametreler üzerine etkisini inceleyen çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Boyun omuz ağrısı, Yaşam kalitesi, Propriosepsiyon, Postür, Üst ekstremite fonksiyonelliği