SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ferhat ÇİFÇİ, Mehmet Akif ZİYAGİL
 


Keywords:BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNDE PORTFOLYO DEĞERLENDİRME DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN BASKETBOL BİLGİ VE BECERİLERİNE ETKİSİ
 
Giriş ve Amaç: Portfolyo değerlendirme, öğrenmenin farklı alanlarında öğrencilerin performansı ve yeterliliği hakkında kapsamlı bilgiler sağlayan bir yöntemdir. Öğretim sürecinde öğrencilere farklı kazanımlar sağlamadaki önemi birçok çalışmada vurgulanmasına rağmen beden eğitimi alanındaki etkinliğine ilişkin yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, beden eğitimi ve spor dersinde portfolyo değerlendirme destekli öğretimin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin basketbol bilgi ve becerilerine etkisini incelemektir. Yöntem: Bu çalışmada, ön test - son test kontrol gruplu yarı deneysel bir araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmaya beden eğitimi ve spor dersini zorunlu olarak alan iki farklı sınıfta öğrenim gören 66 ortaokul 6. sınıf öğrencisi (Nkadın=32, Nerkek=34) katılmıştır. Çalışma öncesinde sınıflar yansız olarak geleneksel ders değerlendirme (N=31) ve portfolyo değerlendirme (N=35) grubu olarak atanmıştır. Veriler; araştırmacı tarafından geliştirilen “Basketbol Hareket Kavramları Bilgi Testi (BHKBT)”, “Basketbolda Toplu Temel Duruş Dereceleme Ölçeği”, “Basketbolda Yüksek Top Sürme Dereceleme Ölçeği”, “Basketbol Göğüs Pas Dereceleme Ölçeği”, “Basketbolda Durarak Şut Dereceleme Ölçeği” ve “Basketbol Hareket Becerileri Test Bataryası” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde karışık ölçümler için faktöriyel ANOVA testi kullanılmıştır. Bulgular: Bu çalışmanın bulguları, uygulama sonrası hem geleneksel ders değerlendirme hem portfolyo değerlendirme grubu öğrencilerinin basketbol bilgi ve beceri puanlarında uygulama öncesine göre anlamlı düzeyde bir yükselme olduğunu göstermektedir. Ayrıca, portfolyo değerlendirme grubu öğrencilerinin basketbol bilgi ve beceri puanlarının geleneksel ders değerlendirme grubu öğrencilerinden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak, beden eğitimi ve spor dersinde geleneksel ders değerlendirmeye kıyasla portfolyo değerlendirme destekli öğretimin öğrencilerin basketbol bilgi ve becerilerini geliştirmede daha etkili olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Portfolyo Değerlendirme, Beden Eğitimi, Basketbol, Bilgi, Beceri.