SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Necip Fazıl KILIÇ, Mahmut ÇALIK
 


Keywords:AMATÖR KORFBOL SPORCULARINDA THERAGUN UYGULAMASININ DİZ PROPRİYOSEPSİYONU VE ALT EKSTREMİTE FONKSİYENELLİĞİ ÜZERİNE AKUT ETKİSİ
 
Giriş: Bu çalışmanın amacı, amatör korfbol sporcularında theragun uygulamasının diz propriyosepsiyonu ve alt ekstremite fonksiyenelliği üzerine akut etkisini araştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya 18-25 yaşları arasında 50 amatör sporcular dahil edildi. Sporcuların yaş, boy, kilo, dominant taraf, eğitim durumu ve spor aktiviteleriyle ilgili demografik bilgileri alındı. Diz propriyosepsiyonu iPhone7 Plus cihazına yüklenen geçerli ve güvenilir sanal gonyometre (goniometer) uygulaması ile aktif eklem pozisyon hissi testi kullanılarak değerlendirildi. Telefon velcro ile distal lateral fibula başına sabitlendi. Katılımcı 900 diz fleksiyonunda ve gözler kapalı şekilde otururken 150,450 ve 750 hedef açılarında değerlendirme yapıldı. Her açı teste başlamadan önce pasif olarak gözler açık ve kapalıyken hastaya öğretildi ve hedef açıda 10 sn boyunca kalınarak hastanın hedef açıyı hissetmesi sağlandı. Katılımcılardan bu öğretilen açıları aktif olarak bulmaları ve bu noktada durması istendi. Katılımcıların durduğu noktalar açı cinsinden kaydedildi. Her hedef açı için 6 tekrar baskın taraf için yapıldı. Katılımcılardan elde edilen açılar ve hedef açılar arasındaki farkın mutlak değerleri alındı. Alt ekstremite fonksiyonelliği ise tek bacak öne hoplama testi ile değerlendirildi. Öne hoplama testi baskın ekstremite için yapıldı. Başlangıç değerlendirmesinden sonra katılımcılara derin vibrasyon veren “Theragun” uygulaması yapıldı. Derin vibrasyon, 40Hz.lik frekans ile gerçekleştirildi. Uygulama kuadriseps femoris kasına, kasın başlangıç kısmına horizontal 10 sn, kasın bitiş kısmına horizontal 10 sn ve kas boyunca vertikal 10 sn olacak şekilde toplamda 30sn uygulandı. Theragun uygulaması dominant tarafa yapıldı. Theragun uygulaması sonrası diz propriyosepsiyonu ve öne hoplama testi tekrarlandı. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 24.0 programı kullanıldı. Theregun uygulamasının akut etkisinin analizinde Paired Sample T testi kullanıldı. Bulgular: Theragun uygulaması sonrası öne hoplama mesafesinin arttığı (p<0,01), 15o ve 450’de diz aktif eklem pozisyon hissinin azaldığı (p<0,05) ve 750 diz aktif eklem pozisyon hissinin değişmediği (p>0,05) bulundu. Uygulama Öncesi Ort. (SS) Uygulama Sonrası Ort. (SS) p Öne hop (cm) 120,24 (25,96) 127,60 (30,65) 0,000* Propriyosepsiyon 150 3,60 (3,26) 7,21 (6,58) 0,000* Propriyosepsiyon 450 4,44 (3,89) 6,03 (4,15) 0,010* Propriyosepsiyon 750 4,46 (3,24) 4,80 (3,05) 0,464 Ort: Ortalama SS: Standart sapma Sonuç: Kuadriseps femoris kasına uygulanan 30 saniye theragun uygulamasının öne hoplama mesafesini arttırmakla birlikte diz aktif eklem pozisyon hissini 150 ve 450 fleksiyon açılarında azalttığı görüldü. Bu sonuç tereagun uygulamasının akut etki olarak diz ekleminde propriyosepsiyonu negatif yönde etkileyebileceğini gösterdi. Ancak bu durum theragun cihazında sabit 40 Hertz frekansı ile uygulama yapılmasından kaynaklı olabilir. Bununla birlikte theragun uygulamasının farklı frekanslarda ve diz eklem pozisyon hissini orta ve uzun dönemde nasıl etkilediğini gösterecek yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Theragun, Diz Pozisyon Hissi, Alt Ekstremite Performansı