SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Yağmur OĞUZ, Abdullah Samet ER, Mahmut ÇALIK
 


Keywords:ADÖLESAN TENİS OYUNCULARINDA SERVİS HIZI İLE FONKSİYONELLİK, SKAPULAR KAS VE KOR BÖLGESİ ENDURANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Giriş: Tenis sporunda servis hızı çok önemlidir. Etkili ve hızlı servis için ise skapula ve kor bölgesi stabilizasyonu gereklidir. Amaç: Adölesan tenis oyuncularında servis hızıyla üst ekstremite stabilitesi, skapular kas ve kor enduransı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Sporcuların demografik bilgileri yaş, boy,kilo ve dominant tarafları kaydedildi. Servis hızını ölçmek için radar tabancası kullanıldı. Katılımcılara 3 set 10 tekrar servis atışı yaptırılıp en yüksek hız km/s olarak kaydedildi. Kapalı Kinetik Zincir Üst Ekstremite Stabilite Testi: Katılımcılardan şınav pozisyonunu bozmadan 15 saniye boyunca mümkün olduğunca çok sayıda sırayla bir eliyle diğerine hızlı bir şekilde dokunması istendi. Bir deneme performansı sonrasında 3 tekrar yapıldı, tekrarlar arasında 1 dakika dinlendirildi. Ortalama dokunma sayısı kaydedildi. Skapular Kas Endurans Testi: Serratus anterior ve trapezius kas enduransı dinamometre ile ölçülerek sonuçlar saniye olarak kaydedildi. Yan Plank Testi: Kor kaslarının statik enduransının değerlendirilmesi için yan plank testi kullanıldı. Plank pozisyonunu koruma süresi saniye olarak kaydedildi. İstatistiksel analizde SPSS 24.0 programı kullanıldı. Anlamlılık düzeyi için p< 0.05 olarak alındı. Bulgular: Servis atış hızı ile üst ekstremite fonksiyonelliği, skapular kas enduransı ve kor enduransı arasında pozitif yönlü ilişki bulundu. Sonuç: Tenis servis atış hızı performans için önemlidir. İyi bir servis hızı için skapular kas ve yan kor kaslarının enduransı ve üst ekstremite stabilizasyon çalışmaları egzersiz programına eklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tenis, Servis Hızı, Fonksiyonellik, Endurans