BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nuri ERDEMİR, Sümeyye ERDEMİR
YETİŞKİN BİREYLERİN DEPRESYON VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu araştırmanın amacı, yetişkin bireylerin depresyon ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin çeşitli sosyodemografik değişkenler açısından incelemektir. Son yıllarda ruh sağlığı alanlarında sıklıkla kullanılmaya başlanmış olan pozitif psikoloji kavramlarından psikolojik sağlamlık; bireyin stresini azaltan, durum ve olaylar karşısında başa çıkabilen, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmelerine olanak tanıyan bir kişilik özelliği olarak tanımlanmıştır. Amerikan Psikologlar Derneği depresyonu çaresizlik, zevk alamama ve derin üzüntü duygularıyla ayırt edilmiş olan bir duygudurum bozukluğu olarak tanımlamaktadır. Çeşitli yaşam koşularından dolayı bireylerin psikolojik sağlamlık düzeylerinde düşüşler yaşanabilir. İçinde bulunduğumuz Covid 19 süreci bireylerin yaşamlarında geçici veya kalıcı zorunlu değişikliklere neden olduğu düşünülmektedir. Bu zorlu sürecin bireylerin psikolojik sağlamlık düzeylerini etkileyebileceğini bunun yansıması olarak da depresyon düzeylerinin değişiklik gösterebileceği düşüncesinden hareketle bireylerin çeşitli sosyodemografik değişkenler açısından depresyon ve psikolojik sağlamlık düzeylerinin araştırılmasının önemli olacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada nicel yöntemlerden tarama deseni kullanılmıştır. Tarama deseni geçmişte ya da günümüzde var olan durum veya durumları var olduğu şekliyle tanımlamaya çalışır. Kişisel bilgiler araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Diğer veri toplama araçları ise psikolojik sağlamlık ölçeği kısa formu ile depresyon, anksiyete stres ölçeğidir. Araştırmanın örneklemi 256 katılımcıdan oluşmaktadır. Analizler sonucunda yetişkinlerin kardeş sayısına ve ekonomik düzeylerine göre depresyon ve psikolojik sağlamlık düzeyleri arasındaki anlamlı fark saptanmamıştır. Yetişkinlerde algılanan genel sağlık durumu ile depresyon ve psikolojik sağlamlık düzeyleri arasıda anlamlı bir fark saptanmıştır. Yetişkinlerde depresyon ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı ilişki saptanmıştır. Yetişkinlerde yaş ile depresyon düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı ilişki saptanırken yaş ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yetişkinler, Depresyon, Psikolojik Sağlamlık 


Keywords: