BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Burcu ATEŞ ÖZCAN, İrem Serra PEKŞEN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI BESLENME BİLGİSİ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Kesitsel- tanımlayıcı tipte planlanmış bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sağlıklı beslenme bilgi düzeyleri ve tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemi 2020-2021 eğitim öğretim döneminde İstanbul Okan Üniversitesi’ne devam edip, çalışmaya gönüllü katılmayı kabul eden 155 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcılara sosyodemografik özelliklerini ve genel sağlık durumlarını belirlemek amacı ile araştırmacılar tarafından ilgili literatür doğrultusunda geliştirilmiş bir anket formu, beslenme bilgilerini ve beslenme durumlarını belirlemek için “Yetişkinler İçin Beslenme Bilgi Düzey Ölçeği (YETBİD)” ve beslenme tutumlarını incelemek için “Sağlıklı Beslenmeyle İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ)” uygulanmıştır. Covid-19 karantinaları ve kısıtlamaları sebebi ile veriler online platformdan, beyana dayalı olarak toplanmıştır. Katılımcıların 96’sı (%61,9) kadın, 59’u (%38,1) erkek olup yaş ortalamaları 21,92 ± 2,33’tür. Öğrencilerin beslenme bilgi puanı ortalaması 56,01 ± 7,43, beslenme tercihi puanı 37,50 ± 7,06 puan olup her iki bölümde kadınların puanları erkeklerin puanlarından yüksektir (p<0,05). Katılımcıların SBİTÖ puan ortalaması 75,11 ± 10,69 puan olup kadınları puan ortalaması erkeklerden yüksektir (p= 0,001). Öğrencilerin SBİTÖ puanları ile vücut ağırlığı (VA) ve beden kütle indeksi (BKİ) arasında negatif yönlü anlamlı (pVA= 0,001 rVA= -0,260, pBKİ= 0,013, rBKİ= -0,249), YETBİD puanı ve beslenme tercih puanı (BTP) ile pozitif yönlü anlamlı (pYETBİD<0,001 rYETBİD= 0,350, pBTP: <0,001, rBTP= 0,391) ilişkiler saptanmıştır. Öğrencilerin beslenme bilgi düzeylerinin iyileştirilmesi beslenme tutumlarını geliştirmektedir. Beslenme tutumunun geliştirilmesi ise BKİ’yi azaltarak obezitenin önlenmesine katkı sağlamaktadır. Günümüzde obezitenin sağlık üzerine etkileri ve kronik hastalıklar ile ilişkisi düşünülürse, öğrencilerin beslenme bilgi ve tutumlarının geliştirilmesi ve bu doğrultuda beslenme uzmanları tarafından beslenme eğitimlerinin verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı beslenme, Beslenme bilgisi, Beslenme tutumu, Öğrenciler 


Keywords: