BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pelin CİN, Nazlı BATAR, Duygu GÜÇLÜ
ÜNİVERSITE ÖĞRENCILERININ KAFEIN TÜKETIMININ DEĞERLENDIRILMESI
 
Amaç: Bu çalışma üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçümleri ve günlük ortalama kafein alımını değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Çalışma İstanbul Kültür Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde okuyan, çalışmaya katılmayı kabul eden 42 kadın öğrenci ile yürütüldü. Öğrencilerin demografik bilgileri, beslenme alışkanlıkları ve kafein içeren besin tüketimi sıklığını değerlendiren bir sorgulama anketi kullanıldı. Antropometrik ölçümleri (BKİ) yapıldı. Bulgular: Bu çalışmaya gönüllü olarak katılan kadın öğrencilerin yaş ortalaması 19,9±0,8 yıl, BKİ ortalaması 21,2 ± 3,0 kg/m2’dir. Öğrencilerin %50’si 3 ana öğün, %45,2’si 2 ana öğün yapmaktadır. Öğrencilerin günlük kafein tüketim miktarı 232,1±196,6 mg’dır. Öğrencilerin %61,2’si öğle öğününde kafeinli içecekleri tercih etmektedir. Öğrenciler BKİ’ye göre zayıf olan öğrencilerin %25’i <250mg, %87,5’i 251-500mg, obez olanların %12,5’i 251-500 mg kafein tüketmektedirler. Öğrencilerin BKİ sınıflamasına göre kafein tüketimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre üniversiteye giriş sınavı sonrası, üniversitede eğitim öğretim gören ve sınav stresi devam eden öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanması akademik başarıları için önemlidir. Fazla kafein tüketiminin, uykusuzluğa, baş ağrısına, konsantrasyon bozukluğuna, kalp atımı ve kan basıncında artışa, mide sorunlarına ve menopoz riskinde artışa sebep olabilmesi nedeni ile üniversites öğrencilerinde de tüketim miktarına dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kafein, Beslenme, Sağlıklı Beslenme, Kafeinli İçecekler 


Keywords: