BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilek SEVİMLİ, Tuğba ULUER, Levent SANGÜN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ, VÜCUT KOMPOZİSYONU VE ALGILADIKLARI SAĞLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Birçok ülke toplum sağlığını geliştirmek adına egzersize yönelik projeleri desteklemektedir. Boş zamanların etkili kullanımını sağlamak için verilerin yorumlanıp etkili projelerin hayata geçirilmesi için planladığımız çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin düzenli fiziksel aktivite düzeyi, vücut kompozisyonu ve algıladıkları sağlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya; 158’i kadın (yaş ort 21.85±3,04, boy ort 163.86±6,49, vücut ağırlığı ort 58.99±9,94) 173’ü erkek (yaş ort 22.94±5,09, boy ort 175.38±7,49, vücut ağırlığı ort 71.76±14,43) olup toplam 331 Türkiye geneli devlet, özel ve vakıf üniversite öğrencisi katılmıştır. Ölçüm aracı olarak, demografik bilgiler ve Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları Anketi uygulanmıştır. Veriler Kolmogorow-Smirnov’a göre normal dağılış göstermemektedir (p<0,05). Ki Kare testine göre kadın ve erkeklerin egzersiz davranış düzeyleri arasında anlamlı fark yokken katılımcılardan 126 kişi ‘Niyet’, 36 kişi ‘Hazırlık’, 34 kişi ‘Hareket’ ve 76 kişi ‘Devamlılık’ aşamasındadır. Mann-Whitney U testine göre erkek ve kadın öğrencilerin BKI, vücut ağırlığı, boy uzunluğu (p<0,01) ve algıladıkları sağlık düzeyi arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Ayrıca sedanter ve egzersiz yapan kadın ve erkek öğrencilerin egzersiz davranış düzeylerinde de anlamlı farklılıklar elde edilmiştir (p<0,01). Kadın ve erkek öğrencilerde fiziksel özellikleri ile egzersiz davranış ve sağlık düzeyi değişkenlerinin Spearman korelasyon katsayıları arasındaki ilişki ayrı ayrı değerlendirildiğinde her iki grupta ortak olarak vücut ağırlığının boy ve BKI (p<0,01) ile, kadınlarda boy uzunluğunun (p<0,05) ve BKI’nin (p<0,01) sağlık düzeyi arasında anlamlı ilişki bulunmaktadır. Üniversite öğrencilerin aktivite düzeyini arttırmaya yönelik uygulanacak stratejiler sağlığı koruma ve geliştirmeye, sosyal gruba üyeliğe, başarıya, rekabete yönelik geliştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Transteoretik Model, Vücut Kompozisyonu, Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları Anketi 


Keywords: