BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hande ŞAHİN, Sibel ERKAL, Kübra ARSLAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE AİDİYETİNİN AİLE İÇİ ŞİDDETE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNE VE BİREYSEL ÖZELLİKLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
 
Giriş: Aidiyet duygusu, kişilerarası bir sistem içerisinde kişinin kendisine ait algısı şeklinde açıklanmaktadır. Ait olma insanın en karmaşık ihtiyacıdır. İnsanın doğup büyüdüğü ve ihtiyaçlarının karşılandığı en temel birim olan ailenin bu noktada önemi yadsınamaz bir gerçektir. Ailenin; bireyin yaşantısında bakım, koruma, üreme ve neslin devamı, sosyalleşme, sosyal destek, ekonomik destek vb. pek çok işlevi vardır. Bu işlevleri sağlıklı bir şekilde yerine getiren aile, bireyin gelişimini de olumlu etkiler. Bu sayede aidiyet duygusu ile geleceğe daha sağlıklı ve umutlu bireylerin yetişmesini sağlar. Aile üyeleri arasındaki bağ ve aidiyet duygusu ile bireyler, pek çok soruna karşı dayanıklılık kazanıp sorunlarla mücadele etme yeteneğine kavuşur. Bu bağlamda, yapılan çalışmalar aidiyet duygusunun bireyin hem psikolojik hem de sosyal işlevselliği ile ilişkili olduğunu ve aidiyet duygusunun yüksek olmasının bireyin işlevselliğini arttırdığını göstermektedir. Aidiyet duygusu ile bireyin artan işlevselliği ailenin bütün olarak işlevselliğini de olumlu etkiler. Aksi durumda, aidiyet duygusunun gelişmediğinde, bireylerin suça ve olumsuz davranışlara yönelme riskinin daha fazla olacağı söylenebilir. Aidiyet duygusuna sahip kişinin, şiddete yönelmede kendini sınırladığı, dürtü kontrolü geliştirebildiği bilinmektedir. Bu noktada, bu konuda yapılan çalışmaların eksikliği göz önüne alındığında üniversite öğrencilerinin aile aidiyetinin aile içi şiddete ilişkin görüşlerine ve bireysel özelliklerine göre karşılaştırılması önem taşımaktadır. Amaç: Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin aile aidiyetinin aile içi şiddete ilişkin görüşlerine ve bireysel özelliklerine göre karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Kapsam: Yapılan bu araştırmanın evrenini Hacettepe Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümleri ve Hacettepe Üniversitesi Aile Tüketici Bilimleri Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise Hacettepe Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Sosyal Hizmet Bölümleri ve Aile Tüketici Bilimleri Bölümünde öğrenim gören 421 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma 3 ay sürmüştür. Sınırlılıklar: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden Hacettepe Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerle sınırlandırılmıştır. Yöntem: Araştırmada verilerin toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Ankette öğrencilerin kişisel bilgilerini belirlemeye yönelik sorular (cinsiyet, yaş vb) ile 2014 yılında Mavili, Kesen ve Daşbaş (2014) tarafından geliştirilen ve 17 maddeden, 2 alt boyuttan oluşan “Aile Aidiyeti Ölçeği” kullanılmıştır. Aile Aidiyet Ölçeği, Konya’daki farklı üniversitelerde öğrenim gören 1579 üniversite öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. Bireylerin ailelerine duydukları aidiyetlerini belirlemeye yönelik bir ölçme aracıdır. Aile aidiyetini temsil ettiği düşünülen toplam 17 maddeden oluşan beşli likert tipi bir ölçektir. Araştırmaya Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ile Aile Tüketici Bilimleri Bölümü ve Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler arasından rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 421 öğrenci katılmıştır. Araştırmada, verilerin çözümlenmesinde standart sapmadan, aritmetik ortalamadan, ikili gruplar için t testinden, ikiden daha fazla grup için ise ANOVA’dan yararlanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya alınan öğrencilerin %63.7’si daha önceden aile içi şiddete maruz kalmadığını belirtmişlerdir. Aile içi şiddet mağduru öğrenciler arasında duygusal şiddete uğradığını belirtenler ilk sırada yer alırken (%15.9), bunu fiziksel şiddete uğradığını belirtenler (%15.0) izlemektedir. Öğrencilerin okudukları bölüm, cinsiyet, yaş, aile tipi ve daha önceden aile içi şiddete uğrama durumları ile aile aidiyetleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin aile aidiyetlerinin okudukları bölüm, cinsiyet, yaş, aile tipi ve daha önceden aile içi şiddete uğrama durumları değişkenlerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Anahtar Sözcükler: Çiftler Arası Şiddet, Sosyal Hizmet, Üniversite Öğrencisi

Anahtar Kelimeler: Aile Aidiyeti, Aile İçi Şiddet, Üniversite Öğrencisi 


Keywords: