BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ömer Can GÖKSU, Orkun AKKOÇ, Alay KESLER
U-17 BASKETBOL VE FUTBOLCULARIN SEZON ÖNÜ VE SEZON SONU FİZİKSEL PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Bu çalışma U-17 grubu futbolcu ve basketbolcuların sezon önü ve sezon sonu fiziksel parametrelerinin karşılaştırılması amacı ile yapılmıştır. Çalışmaya 12 basketbol, 12 futbol, 12 kontrol olmak üzere toplam 36 erkek gönüllü olarak katılmıştır. Deneklerin yaş; 17, 16 ± 1,5, boy; 173 ± 0,63, vücut ağırlığı 68,33 ± 8,46’dır. Çalışma kapsamında deneklerin esneklik, kuvvet, uzun atlama, çabukluk ve 20 metre sprint testleri sezon öncesi ve sonrası karşılaştırılmıştır. Deneklerin değerleri Spss programında karşılaştırılmıştır. Grupların ön ve son ölçüm farkı Bağımlı Örneklem t-Testi, grupların birbiri ile olan farkı tek yönlü varyans analizi ile değerlendirilmiştir. Anlamlılık p<0,05 kabul edilmiştir. Sezon önü ve sonu grupların fiziksel özelliklerine bakıldığında; futbolcu ve basketbolcuların fiziksel özellikleri kontrol grubuna göre yüksek bulunmuş p<0,05. Sezon öncesi ve sonrası hem basketbolcuların hem futbolcuların fiziksel parametreleri artmış, kontrol grubunda anlamlı değişim olmamıştır p>0,05. Ayrıca esneklik, kuvvet, uzun atlama ve çabukluk testlerinde futbolcuların sonuçları basketbolculara göre daha yüksek bulunmuştur, Ancak bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlı değildir. Sonuç olarak; Basketbol ve futbol branşları fiziksel özellikleri geliştirmektedir.-U 17 yaş futbolcuların fiziksel özellikleri basketbolculara göre daha yüksektir. Basketbolcuların fiziksel özelliklerini geliştirici çalışmalara yıllık antrenman programında ağırlık verilebilir. Hiçbir fiziksel parametresi değişmeyen kontrol grubunun ise kuvvet, esneklik, sürat ve çabukluk gibi günlük hayatını etkileyecek fiziksel parametreleri düşük çıkmıştır. Diğer yandan sedanter yaşam fiziksel uygunluğun temel parametrelerinden olan esneklik, kuvvet ve sürat gibi temel motorik özellikleri etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Basketbol, Fiziksel Kondisyon 


Keywords: