BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Vahap Can KASAPGİL, Mehmet Akif ZİYAGİL
SPORTİF VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMIN GÖRME ENGELLİLERİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
 
Bu çalışmanın amacı sportif ve fiziksel aktiviteye katılımın görme engellilerin yaşam kalitesine etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonuna bağlı Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yer alan spor kulüplerinin farklı branşlardaki lisanslı sporcuları ve Altı Nokta Körler Derneği üyeleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 14-65 yaş aralığında 99’u kadın 240’ı erkek olmak üzere toplam 339 görme engelli bireyden oluşmaktadır. Katılımcılardan sportif ve fiziksel aktiviteye katılımları ‘Sportif ve fiziksel aktiviteye katılıyor musunuz?’ sorusu belirlenirken görme ile ilgili yaşam kalitelerinin seviyelerini belirlemek amacıyla ise “Ulusal Göz Sağlığı Enstitüsü Görme İşlevleri Anketi (NEI-VFQ-25/TR) kullanılmıştır. Ayrıca katılımcılara demografik bilgilerini toplamaya yönelik olarak bir Demografik Bilgi Formu uygulanmıştır. Verilerin istatistiksel analizlerinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve LSD testi kullanılmıştır. Bu çalışma göstermiştir ki, görme engelli kadın ve erkek katılımcılar arasında boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ile görme sorunlarının sonuçları bakımından erkeklerin lehine istatistiksel anlamlı farklılıklar vardır. Görme engelli kadın ve erkeklerin toplam yaşam kalitesi arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Hem kadınlarda hem de erkeklerde görme engelli sporcuların toplam yaşam kaliteleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Ayrıca, hem kadınlarda hem de erkeklerde görme engelli sporcuların sedanterlere kıyasla faaliyet zorlukları daha fazladır. Neticede, çalışmamızın sonuçları, görme engellilerde tüm fiziksel aktivite biçimlerinin yaşam kaliteleri üzerinde olumlu etkiye sahip olabileceğini göstermektedir. (ORCID ID: 0000-0003-0984-0607)

Anahtar Kelimeler: Görme Engelliler, Sportif ve Fiziksel Aktivite, Yaşam Kalitesi 


Keywords: