BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatma BOZGÜNEY, Dilek SEVİMLİ
SPOR BİLİMLERİ VE DİĞER FAKÜLTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 
Çalışmanın amacı Spor Bilimleri ve diğer fakülte öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının karşılaştırılmasıdır. Çalışma, tarama modelli betimsel araştırma olarak desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini Ç.Ü. Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimleri fakültesinin öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmaya kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen, Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimleri Fakültesinde hazırlık, 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda 2021-2022 eğitim yılında öğrenim gören, 486 kadın 264 erkek olmak üzere toplam 750 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak sosyodemografik bilgi formu ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (II) kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Bahar ve ark. tarafından yapılmıştır. Veri analizi SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. Üç fakültenin karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve farklılığın belirlenmesinde gruplar arası karşılaştırmalar için LSD testi kullanılmıştır. Eğitim Bilimleri Fakültesi hariç, öğrencilerin cinsiyete göre düzenli fiziksel aktivite dağılımları arasında anlamlı fark vardır (p<;0.05). Üç fakültenin kadın öğrencilerinin fiziksel ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları alt boyutlarının karşılaştırılmasında; kişilerarası iletişim hariç, diğer tüm alt boyutlarda anlamlı fark varken (p<;0.01); erkeklerde tüm alt boyutlarda anlamlı fark gözlenmiştir. Ayrıca aktivite alışkanlığına bağlı sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeğine göre her 3 fakültenin kadın öğrencilerinin sağlık sorumluluğu ve fiziksel aktivite ve beslenme değerlerinde farklılık varken, spor bilimleri fakültesi erkek öğrencilerin tüm alt boyutlarda anlamlı farklılık gözlenmiştir. Sonuç olarak, Spor Bilimleri erkek öğrencileri “sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeğinin” alt boyutlarının çoğunda ve genel toplamda Sağlık ve Eğitim Bilimleri öğrencilerinden daha iyi durumdadır. Kadınlarda egzersiz yapanların fiziksel özellikleri benzerlik gösterirken sağlıklı yaşam biçimi davranışları alt boyutlarından beslenme, manevi gelişim ve stres yönetimi egzersiz yapma alışkanlığına bağlı fakülteler arasında farklılıklar göstermektedir. **Yüksek Lisans Tezinden türetilmiştir. Ç.Ü. BAP Koordinasyon Birimi tarafından TYL-2022-13801 kodu ile desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Öğrenci 


Keywords: