BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nihal TAŞKIRAN, Kutluhan DEMİR
SOSYAL MEDYA KULLANICILARINDA COVİD-19 PANDEMİSİNİN BOŞ ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARINA VE YAŞAM DOYUMUNA ETKİSİ
 
Bu çalışma, sosyal medya kullanıcılarında COVİD-19 pandemisinin boş zaman yönetimi davranışlarına ve yaşam doyumuna etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 267 sosyal medya kullanıcısı oluşturmaktadır. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu” “Boş Zaman Yönetimi Ölçeği” ve “Yaşam Doyumu Ölçeği” kullanılarak Aralık-Mart 2021 tarihleri arasında online anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmaya katılan katılımcıların yaş ortalaması 2.071±2.31’dir. Araştırmaya katılan katılımcıların yaş ortalaması 2.071±2.31’dir. Katılımcıların %69.7’si kadın, %86.5’i bekar ve %90.6’sı lisans mezunudur. Katılımcıların %76’sı çekirdek ailede ve %52.1’i büyükşehirde yaşamakta, %28.1’inin aylık geliri 1000 liranın altında olup %52.4’ü herhangi bir işte çalışmamaktadır. Katılımcıların %27.3’ü 3 adet sosyal medya hesabı olduğunu, %67.8’i COVİD-19 pandemisi döneminde boş zamanının arttığını, %25.8’i boş zamanlarını hobileriyle uğraşarak geçirdiğini, %51.7’si spor yapmadığını bildirmiştir Katılımcıların “Boş Zaman Yönetimi Ölçeği” toplam puan ortalamaları 42.97±7.00’dır. Katılımcıların COVİD-19 öncesinde yaşam doyumu puan ortalamaları 13.62±4.19 iken COVİD-19 esnasındaki puan ortalamaları 11.19±4.18 olup yaşam doyumu puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Sosyal medya kullanıcılarının boş zaman yönetimi ve yaşam doyum düzeyleri cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çocuk sayısı, gelir düzeyi, meslek, günlük sosyal medyada geçirilen süre, günlük çalışma süresi, boş vakit süresi ve spor yapma durumuna göre anlamlı farklılık göstermektedir. Sonuç olarak sosyal medya kullanıcılarının boş vakit yönetimlerinin iyi düzeyde olduğu ve COVID-19 pandemisinin yaşam doyumunu olumsuz etkilediği söylenebilir. (ORCID ID: 0000-0002-2955-3229)

Anahtar Kelimeler: Yaşam doyumu, boş zaman, COVİD-19, sosyal medya 


Keywords: