BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nuriye ERBAŞ, Begüm ÖZTÜRK
SEZARYEN SONRASI BİR MODEL DOĞRULTUSUNDA VERİLEN DANIŞMANLIĞIN AİLE PLANLAMASI YÖNTEM KULLANIMINA ETKİSİ
 
Giriş: Sezaryen doğum sonrası anneyi, bebeği ve diğer aile üyelerini fiziksel ve psikolojik açıdan etkileyen bir süreç olduğu için annenin doğum sonrası AP yöntemi kullanma durumunun da bütüncül yaklaşım içerisinde ele alınması önem taşımaktadır. Bu çalışma, sezaryen sonrası bir model doğrultusunda verilen aile planlaması danışmanlığının aile planlaması yöntem kullanımına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Metot: Yarı deneysel olarak yapılandırılan araştırmada, örneklemi 15.03.2016-15.08.2017 tarihleri arasında deney ve kontrol gruplarında 54’er kişi olmak üzere toplam 108 kadın oluşturmuştur. Deney grubundaki kadınlara sezaryen sonrası 2. ve 3. aylarda Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeli ile kendi evlerinde aile planlaması danışmanlığı yapılmıştır. Sezaryen sonrası 6. ve 12. ayda ise telefon ile verilen danışmanlığın etkisini değerlendirmek için veriler toplanmıştır. Verilerin toplanmasında “kişisel bilgi formu”, “sezaryen sonrası aile planlaması kullanma durumunu değerlendirme formu” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, SPSS 23.0 paket programında yorumlanmıştır. İstatistiksel değerlendirmede ortalama, standart sapma, yüzdelik dağılım, ki-kare testi ve regresyon analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmada deney grubundaki kadınların kontrol grubundakilerden doğum sonrası 6 aylık dönemde yaklaşık olarak 1.5 kat (x2:0.674, p:0.031), doğum sonrası 12 aylık dönemde ise 2.9 kat (x2:5.264, p:0.006) daha fazla etkili aile planlaması yöntemi kullandıkları belirlenmiştir. Tartışma: Araştırmada, sezaryen sonrası bir model doğrultusunda evde verilen aile planlaması danışmanlığının Aile Planlaması yöntemi kullanma durumunu olumlu yönde etkilediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile Planlaması, Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli, Sezaryen 


Keywords: