BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Melis TARLACI, Kamil TEMİZYÜREK
SERVİKS KANSERİNİN RADYOTERAPİSİNDE IMRT VE VMAT TEKNİKLERİNİN DOZİMETRİK KARŞILAŞTIRMASI
 
Amaç: Serviks kanseri radyoterapisinde en sık kullanılan yöntemler; IMRT (yoğunluk modülasyonlu radyoterapi) ve VMAT (volümetrik modülasyonlu ark tedavisi) teknikleridir. Hastalığın evresine ve tümör volümüne uygun olacak şekilde hastaya özel bir tedavi tekniği uygulanır. Bu çalışmada aynı merkezde kesin radyoterapi tanılı ve aynı evre serviks kanserli 15 hastanın tedavisinde uygulanan IMRT ve VMAT tedavi tekniklerinin dozimetrik olarak karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Hastalar geniş bir hasta listesinden evre IIIC1 (FIGO) altı olacak şekilde seçildi. Hastaların CT görüntüsü alındı ve uzman radyasyon onkologları tarafından konturlandı. Tedavi planlama bilgisayarına aktarılan görüntülerde tümör volümü 7 mm her yöne eşit genişlemesiyle planlama hedef volümü (PTV) oluşturuldu. Kritik organlar mesane, rektum, bağırsak ve femurlar olarak belirlendi. PTV’ye en yüksek doz ve kritik organlara olabilen en düşük doz verilmesi için 25 fraksiyonda 50Gy olacak şekilde çift ark VMAT ve sabit yedi alan IMRT teknikleri ile planlar hazırlandı. İki teknik, doz-hacim histogramı verilerine göre p<0.05 anlamlılıkla istatistiksel olarak analiz edildi. Bulgular: Yapılan analiz sonucuna göre bu çalışmada, kritik organlar için sabit yedi alan IMRT ve çift ark VMAT teknikleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Aynı analiz sonucuna göre PTV(mean)’de anlamlı fark bulunmuştur, IMRT daha düşük doza sahiptir ve avantajlıdır. MU (monitör ünit) sayısının karşılaştırmasında anlamlı fark bulunmuştur, VMAT tekniği, IMRT tekniğine göre daha düşük MU sayısına sahiptir ve daha avantajlıdır. Sonuç: Serviks kanserinin IIIC1 altı evresinde tümörlü dokuyu en kısa sürede kontrol altına alıp yok etmek için MU sayısı daha düşük olan VMAT tekniği avantajlı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Serviks Kanseri, Radyoterapi, IMRT, VMAT 


Keywords: