BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Serdar SALUR, Dilber KARAGÖZOĞLU COŞKUNSU, Özlem ALTINDAĞ, Mazlum Serdar AKALTUN, Gökhan MANGAN, Aylin AKÇALI
SERVİKOJENİK BAŞ AĞRISINDA ÜST SERVİKAL MANİPÜLASYONUN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı servikojenik baş ağrısı olan hastalarda üst servikal manipülasyon tedavisinin egzersiz tedavisine ek bir katkısı olup olmadığını araştırmaktır. Materyal-Metod: Çalışmaya servikojenik baş ağrısı olan 30 hasta dahil edildi ve hastalar randomize edilerek manipülasyon tedavisi ve egzersiz (MT+E) (n=15) ve egzersiz (E)(n=15) olarak 2 gruba ayrıldı. Birinci grup hastaya haftada bir toplam 5 seans manipülasyon tedavisi ve egzersiz programı verilirken, ikinci grup hastaya sadece egzersiz verildi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalar çalışma öncesi ve sonrası ağrı durumları vizüel analog skala (VAS) ile aktivite ve istirahat ağrısı şeklinde, fonksiyonel durum ise boyun özür ölçeği ile değerlendirildi. Ayrıca baş ağrısı sayısı tedavi öncesi ve sonrası sorgulandı ve kaydedildi. Bulgular: Tedavi uygulama öncesi istirahat baş ağrısı, baş ağrı sayısı ve boyun özür ölçeği değerleri istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Sadece tedavi öncesi aktivite baş ağrı ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). Tedavi sonrası her iki grup hastada da tüm parametrelerde anlamlı farklılık saptandı (p<0,05). Her iki grup karşılaştırıldığında MT+E grubunda tüm parametrelerde E grubuna göre anlamlı bir istatiksel farklılık vardı (p<0,05). Sonuç: Çalışmamız servikojenik baş ağrısında servikal manipülasyon ve egzersizin etkinliğini göstermiş olmasına karşın, daha geniş hasta grupları ve daha uzun takip süreleri ile tedavi etkinliğinin gösterilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Servikojenik Baş Ağrısı, Manipülasyon, Egzersiz 


Keywords: