BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cemal Çağatay DUYULER, Dilek SEVİMLİ
SEKİZ HAFTALIK FONKSİYONEL ANTRENMANIN ÜÇ FARKLI YAŞ GRUBUNDAKİ ERKEK BASKETBOLCULARIN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE ÇEVİKLİK PERFORMANSINA ETKİSİ
 
Fonksiyonel antrenman, sporcunun performansını geliştirmek için kendi vücudunun limitlerini tüm pozisyonlarda kullanarak çoklu eklemlerin kullanıldığı antrenmandır. Bu araştırmanın amacı 8-16 yaş grubu basketbolcularda fonksiyonel antrenmanın vücut kompozisyonuna ve çeviklik performansına olan etkisini incelemektir. Çukurova Üniversitesi Spor Kulübünde basketbol oynayan sporcular çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Gruplar, 1. grup 8-10, 2. grup 11-13 ve 3. grup 14-16 yaş aralığındaki erkek sporculardır. Bu gruplara sekiz hafta boyunca haftanın üç günü aynı saatte fonksiyonel antrenman yaptırılmıştır. Çalışma öncesi ve sonrasında T çeviklik testi, vücut kompozisyon testlerinden; deri kıvrım kalınlığı, dikey sıçrama, oturma yüksekliği, anaerobik güç testi, mekik testi, beden kitle indeksi (BKI), vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve demografik bilgilerin bulguları alınmıştır. Veriler, SPSS Programında normallik testi sonucuna göre Spearman kolelasyon ve Wilcoxon analizleriyle değerlendirilmiştir. Fonksiyonel antrenman öncesinde ve sonrasında; 8-10 yaş grubu basketbolcuların tüm değişkenlerinde el kavrama kuvveti hariç istatistiki olarak p<0.01 ve p<0.05 düzeyinde anlamlı fark gözlenmiştir.11-13 yaş grubu erkek basketbolcularda tüm değişkenlerde istatistiki olarak p<0.01 ve p<0.05 düzeyinde anlamlı farklılık gözlenirken,14-16 yaş grubu erkek basketbolcularında vücut ağırlığı ve BKI hariç, diğer değişkenlerde istatistiki olarak p<0.01 düzeyinde anlamlı fark gözlenmiştir. Sonuç olarak fonksiyonel antrenman altyapı basketbolcularında fiziksel ve motorik özelliklerinden çeviklik ve vücut kompozisyonunun geliştirilmesinde etkili olduğu ve antrenörlerin antrenman programlarında fonksiyonel antrenmanlarda yer verilmesinin önemli olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Basketbol, Çeviklik, Fonksiyonel Antrenman, Vücut Kompozisyonu 


Keywords: