BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra PEHLİVAN
SAĞLIKLI GENÇ ERİŞKİNLER VE EBEVEYNLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Giriş: Sporun günlük rutin içerisinde yer almasında toplumların kültürel birikimlerinin büyük payı vardır. Pek çok davranışsal özelliklerimizde olduğu gibi spor ve fiziksel aktivite (FA) alışkanlıklarının da aileden aktarılması potansiyel olarak mümkündür. Çalışmamızın amacı, üniversite öğrencisi sağlıklı genç erişkinlerin FA profillerini, anne ve babalarının FA profilleri ile karşılaştırmaktır. Metot: Sağlıklı erişkin olguların kendilerinden, anne ve babalarından, fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenmesi amacıyla uluslararası fiziksel aktivite anketi kısa formu (IPAQ-SF) doldurmaları istendi. Bunun yanı sıra yaşları, beden kitle indeksleri (BKİ) ve eğitim durumları kaydedildi. Bulgular: Kırk üç erişkin genç olgunun yaş ortalaması 21.20(20-24), %33’ü kadın idi. Olguların annelerinin yaş ortalaması 46.90(38-62), BKİ’leri 28.47(18-42) iken, babaların yaş ortalaması 50.11(42-65), BKİ’leri 26.49(13-31) idi. Ebeveynlerin öğrenim durumlarına bakıldığında annelerin çoğunun ilkokul mezunu olduğu (% 46.7), babaların ise üniversite mezunu olduğu görüldü (%30.2). Yapılan korelasyon analizinde genç erişkinlerin yürüme sürelerinin anne (r=.309, p=.044) ve babaları (r=.318, p=.038) ile zayıf derecede korele olduğu, total FA seviyelerinin annelerin total FA seviyeleri ile orta derecede korele olduğu gözlendi (r=.4, p=.008). Annelerin eğitim seviyelerinin total FA seviyesi ile negatif yönde zayıf (r=-.340, p=.026), babaların eğitim düzeylerinin FA seviyeleri ile negatif yönde orta derecede korele olduğu görüldü (r=-.475, p=.001). Erişkin genç olguların BKİ’leri ile ebeveynlerinin BKİ’leri arasında ilişki saptanmadı. Tartışma: Çalışmamızdan elde edilen sonuçlara göre, genç erişkinlerin yürüme alışkanlıkları her iki ebeveynleri ile benzerken, genel fiziksel aktivite seviyeleri anneleri ile paralellik göstermektedir. Beden kitle indeksleri ise ebeveynlerinden bağımsızdır. Anne ve babanın eğitim seviyeleri ile fiziksel aktivite seviyelerinin negatif yönde ilişkili çıkması ilginç bir sonuçtur. Daha büyük olgu sayılarında yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Eğitim, Beden Kitle İndeksi, Egzersiz, Yürüme, Fizik Tedavi 


Keywords: