BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve DİNÇ, Kübra Nur MENENGİÇ, Nahide KOÇER, Barkan ESKİLİ
SAĞLIKLI GENÇ ERİŞKİN ERKEKLERDE UYKU KALİTESİ İLE UMUTSUZLUK DÜZEYİ, GÜN İÇİ UYKULULUK HALİ VE EGZERSİZ ALIŞKANLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Giriş: Uyku kalitesi fizyolojik ve psikolojik sağlığı önemli oranda etkileyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, sağlıklı genç erişkin erkeklerde uyku kalitesinin umutsuzluk, egzersiz alışkanlığı ve gün içi uykululuk hali ile ilişkisinin incelenmesidir. Yöntem: Çalışmaya 65 sağlıklı genç erişkin gönüllü erkek birey dahil edildi. Katılımcıların sosyodemografik bilgileri ve egzersiz alışkanlıkları hazırlanan form ile kaydedildi. Her bir katılımcının uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) ile, umutsuzluk düzeyi Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) ile, gün içi uykululuk düzeyi Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ) kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel analiz SPSS 22.0 paket program ile yapıldı. Değişkenler arası ilişkinin incelenmesi için Spearman Korelasyon Analizi, gruplar arası karşılaştırma yapmak için Mann Whitney U Testi kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin (n=65, yaş=28,2±9, BKİ=24,99±3,2) %63,1’inin düzenli egzersiz alışkanlığı varken, %36,9’unun bulunmamakta idi. Yapılan analiz sonucunda PUKİ ile EUÖ (r=0,411, p=0,01) ve BUÖ (r=0,244, p=0,05) skorları arasında pozitif yönde anlamlı korelasyon bulundu. Egzersiz alışkanlığı ile uyku kalitesi, umutsuzluk düzeyi ve gün içi uykululuk düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunamadı (p>0,05). Tartışma: Genç erişkin erkeklerde umutsuzluk ve uykululuk düzeyleri ile uyku kalitesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu durum düşük uyku kalitesinin bireyler üzerinde çok yönlü bir etkisinin olabileceğini göstermektedir. Çalışmamızda uyku kalitesi ile egzersiz alışkanlığı arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmaması katılımcıların fiziksel aktivite düzeyi ile ilişkili olabilir. Gelecek çalışmalarda uyku kalitesi ve egzersiz ilişkisi kişilerin egzersiz haricindeki fiziksel aktivite düzeylerini belirlemeye yardımcı olan ölçeklerle incelenebilir.

Anahtar Kelimeler: PUKİ, Egzersiz, Umutsuzluk, Uykululuk 


Keywords: