BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Feray GÜNGÖR, Uğur OVACIK, Kübra Nur MENENGİÇ, Merve DİNÇ
SAĞLIKLI BİREYLERDE CINSIYETE GÖRE FIZIKSEL AKTIVITE DÜZEYI, DEPRESYON DÜZEYI VE SIGARA KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI: ÖN ÇALIŞMA
 
Amaç: Son yıllarda teknolojik gelişmeler, kentleşme ve birçok farklı faktörün de etkisiyle bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri azalmakta, depresyon düzeyi ve sigara kullanımı da günden güne artmaktadır. Bu parametreleri etkileyen önemli bir unsurun da cinsiyet olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, sağlıklı bireylerde fiziksel aktivite düzeylerini, depresyon düzeylerini ve sigara kullanımını belirlemek ve her iki cinsiyet için karşılaştırmaktı. Yöntem: Çalışmamıza değerlendirilen 281 bireyden kronik hastalığı bulunmayan 218 gönüllü dahil edildi. Katılımcıların sigara kullanımı gibi demografik özellikleri “Demografik Bilgi Formu”; Fiziksel aktivite düzeyleri “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form (UFAA-KF)” ve depresyon düzeyleri “Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)” ile sorgulandı. Kategorik verilerin istatistiksel analizi SPSS.22 paket programında “Chi Square” testi ile yapıldı. Bulgular: Katılımcıların %73,4’ü kadın, %26,6’sı erkekti. Kadınların %33,8’i düşük, %54,4’ü orta düzey fiziksel aktiviteye sahipken erkeklerin %22,4’ü düşük ve %46,6’sı orta düzey fiziksel aktiviteye sahipti. Kadınların %50’si minimal, %36,9’si hafif, %9,4’si orta ve %3,8’ü şiddetli depresyon düzeyine sahipken erkeklerde bu oran sırasıyla %48,3, %43,1 ve %8,6 idi. Erkeklerde şiddetli depresyon düzeyine sahip katılımcı yoktu. Sigara kullanımına bakıldığında ise kadınların %32,5’i sigara kullanırken erkeklerde bu oran %51,7 idi. Cinsiyetler kendi arasında kıyaslandığında UFAA ve sigara kullanımı açısından birbirinden farklı iken (sırasıyla p=0,003; p=0,010) BDÖ açısından benzerdi (p=0,45). Sonuç: Erkekler, kadınlara oranla fiziksel olarak daha aktif olsalar da sigara kullanıcılarının daha büyük oranda erkek olduğu görüldü. Her iki cinsiyetin depresyon düzeylerinde anlamlı bir fark bulunmasa da depresyon düzeyi oldukça yüksekti. Fiziksel aktiviteyi artırmak ve sigara kullanımını azaltmak için geliştirilen stratejilerde cinsiyet faktörünün göz önünde bulundurulması gerektiğini ve bu parametrelerdeki gelişmelerin depresyon düzeyini doğrudan etkileyeceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, Fiziksel Aktivite, Depresyon, Sigara 


Keywords: