BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gülten HERGÜNER, Ali Serdar YÜCEL, Çetin YAMAN, Murat KORKMAZ,
SAĞLIK VE BESLENME İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı kişilerin beslenme ve rapor edilen sağlık düzeyleri arasında ilişki olup olmadığının belirlenmesidir. Bu çalışmada OECD web sitesinden elde edilen farklı ülkelere ait 2014-2017 yılı verileri kullanılmıştır. Verilerin analizinde Eviews 8.0 yazılımı kullanılmıştır. Değişkenler hakkında bilgi elde edilmesinde betimleyici istatistiklerden faydalanılmıştır. Tüm istatistik analizleri 0.05 anlamlılık düzeyinde ele alınmıştır. 2015 yılında OECD genelinde yetişkin popülasyonun %19,5'inin obez olduğu belirlenmiştir. Bu oranın Kore ve Japonya’da %6’dan daha az Macaristan, Yeni Zelanda, Meksika ve ABD'de %30 olduğu belirlenmiştir. 15 yaşındaki çocuklar arasında fazla kilolu veya obez olan çocukların payı, Danimarka’da %10’dan %31’e çıkmıştır. Avustralya, Kanada, Şili, Güney Afrika ve Birleşik Krallıkta dört yetişkinden birden fazlası obezdir. Aşırı kilo ve obezite oranları İngiltere, Meksika ve Amerika'da hızla büyümektedir. Ayrıca elde edilen bulgular neticesinde OECD tahminleri, en az 2030 yılına kadar obezite oranlarında istikrarlı bir artış olduğunu göstermektedir. Obezite düzeyleri Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve İngiltere'de özellikle yüksek olması beklenmektedir. İtalya ve Kore'de daha zayıf olan obezite oranlarının 2030'da sırasıyla %13 ve %9 olduğu tahmin edilmektedir. Fransa'da obezite 2030 yılında %21 ile İspanya'nın neredeyse eşleşmesi beklenmektedir. Ülkelerin çoğunda, kadınlar erkeklerden daha fazla obezdir, ancak çoğu OECD ülkesinde erkek obezitesi daha hızlı büyümektedir. Obeziteyi çözmeye yönelik girişimler arasında iletişim politikaları, insanların daha sağlıklı yiyecek seçimleri için yiyecek etiketleme, kitle iletişim kampanyaları ve sosyal medya ve yeni teknolojiler yer almaktadır. Sonuç olarak dünya genelinde hızla artmakta olan obezitenin önlenmesinde pek çok ülke girişimde bulunmakta ve farklı yollarla obezite ile mücadele etmektedir. Çalışmanın ülkeler bazında ortaya koyulan obezite oranları ve gelecekte mevcut durumun daha da olumsuz bir tabloya dönüşeceği göz önüne alınarak, çözüm odaklı girişimler ve bu girişimlerin ne denli önemli olduğunun ortaya koyulması ve farkındalık oluşturması açısından literatüre katkı sağlayacağı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Sağlık, Beslenme 


Keywords: