BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Meryem ERDOĞAN
PREMENSTRÜEL SEMPTOMLU KADINLARDA YOGANIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Üreme çağındaki kadınlarda premenstrüel semptomlar (PMS), önemli rahatsızlıklara yol açmaktadır. Sağlıklı bir yaşam tarzı, PMS semptomlarını yönetmenin ilk adımıdır. PMS yönetimi, mevcut tedavi seçeneklerinin kısıtlı etki boyutları nedeniyle hala gelişmektedir. PMS'de terapötik müdahale olarak yoga, araştırmacılar arasında son zamanlarda en dikkat çekici yöntemlerdendir. Amaç: Derlemenin amacı PMS’li kadınlarda yoganın etkinliğinin araştırma makaleleri incelenerek değerlendirilmesidir. Gereç Yöntem; Gerekli araştırmalar yapılarak araştırma makaleleri ve literatür doğrultusunda hazırlanmış derlemedir. İran’da 20-45 yaş arası PMS’li kadınlarda yapılan bir çalışmada, yoga yapan kadınlarda diyastolik kan basıncı ve depresif durumu anlamlı derecede azalmıştır. İran’da yapılan başka bir çalışmada yoganın PMS semptomları üzerinde önemli etkileri olduğu ve bel ağrısı, anksiyete ve yorgunluk yoğunluğunu önemli ölçüde azalttığını belirlenmiştir. Başka bir çalışma PMS’li kadınların PMS semptomları ile ödem düzeyinde belirgin düzeyde azalma olduğu saptanmıştır. Adölesan dönemdeki PMS semptomları üzerine yoganın ağrı, su tutma, otonomik reaksiyonlar, olumsuz etki, konsantrasyon bozukluğu, davranış değişikliği, uyarılma semptomlarında kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu belirlenmiştir. Pal ve ark (2022) sistematik review ve meta-analiz sonucuna göre; PMS yönetiminde yoganın faydalı olduğu bulunmuştur. Bu fayda, fiziksel alt alan dışında PMS'nin tüm alt alanları ayrı ayrı incelendiğinde de görülmüştür. Çalışmalarda ve literatürde görüldüğü gibi yoganın PMS semptomlarının azaltılmasında etkisi açıktır. Fakat ülkemizde hala alternatif bir tedavi olarak yoga uygulaması oldukça sınırlıdır. Yoga uygulaması veya PMS’li hastaların yogaya yönlendirilmesinde sağlık profesyonelleri ve özellikle hemşireler büyük önem taşımaktadır. Hemşireler bu konuda öncülük edebilirler. (ORCID ID: 0000-0002-3150-5656)

Anahtar Kelimeler: Premenstrüel sendrom, yoga, kadınlar. 


Keywords: