BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuba KARABEY, Özge YAMAN
POSTOPERATİF DÖNEMDE TRANSKÜTANÖZ ELEKTRİKSEL SİNİR STİMÜLASYONU KULLANIMI
 
Sağlık alanında yaşanan değişim ve ilerlemeler ülkelerin sağlık politikalarına yön vermiş, beraberinde sağlık çalışanlarının rol ve sorumluluklarında da bazı değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimlerden bazıları ağrı ile ilgilidir. Ağrı bireylerin yaşamı boyunca çok farklı nitelik ve düzeyde ortaya çıkabilen subjektif bir deneyimdir ve her zaman kişiye özeldir. Ağrı algısı tek bir parametre ile açıklanamayacak kadar karmaşık ve çok boyutlu bir olgudur. Aynı zamanda ağrı hoş olmayan emosyonel bir durum olmakla birlikte, birden fazla sistemi etkilemekte ve komplikasyonlara yol açmaktadır. Cerrahi girişimler ağrılı bir süreç olmakla birlikte, postoperatif dönemde bireyler ağrıların büyük kısmını yaşamaktadır. Postoperatif ağrı yönetiminde çeşitli farmakolojik ve non farmakolojik yöntemler kullanılmaktadır. Bu non farmakolojik yöntemlerden biri de transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) uygulamasıdır. TENS uygulaması deriye yapıştırılan elektrotlar aracılığıyla, radyant ısı ve elektrik darbeleri periyodik salınımlarla uygulayan bir yöntemdir. Bu yöntem ile A delta ve C sinir lifleri uyarılarak, beyine ulaşacak olan ağrı duyusu baskılanarak ağrı hissini ortadan kaldırır. Postoperatif süreçte hasta bakımı multidisipliner bir ekip anlayışını gerektirir. Sağlık profesyonellerinden biri olan hemşireler bu ekibin vazgeçilmez üyesidir. Ağrı mekanizması geniş perspektifte incelenmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle hemşirelerin ağrı değerlendirmesi, tanılaması ve alternatif yöntemlere yaklaşımları oldukça önemlidir. Bu çalışma TENS yönteminin postoperatif süreçte kullanımı ve hemşirelik bakımının sürece etkisini literatür ışığında derlemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Postop Ağrı, TENS, Hemşirelik Yaklaşımları 


Keywords: