BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pınar SALDIRAY, Mehmet Akif ZİYAGİL
PCR TESTİ POZİTİF VE NEGATİF BİREYLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI İLE OBEZİTE VE COVİD-19'A KARŞI TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Bu araştırma; PCR testi pozitif ve negatif çıkan bireylerin fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlıkları ile obezite ve Covıd-19’a yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu, Egzersiz Davranışı Değişim Basamakları Anketi, Üç Faktörlü Beslenme Anketi (ÜFBA), Obezite Sağlık İnanç Modeli Ölçeği (OSİMÖ) ve Koronavirüs Salgınına Yönelik Algı ve Tutumları Değerlendirme Ölçeği (KSYATDÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Covid-19 şüphesiyle PCR testi olmuş toplam 503 gönüllü erkek ve kadından oluşmaktadır. Anketler online ve yüz yüze olarak uygulanmış ve SPSS 23.0 istatistik programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları katılımcıların %48,6’sının vücut ağırlığında artış olduğu göstermektedir. Covid pozitif olan bireylerde bilişsel kaçınma, ortak alanlardan kaçınma düzeylerinin negatif olanlara göre düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. PCR testi pozitif ve negatif çıkan bireylerin ÜFBA Bilinçli Kısıtlama, OSİMÖ Sağlık Değeri, OSİMÖ Algılanan Tehdit boyutları hariç diğer tüm değişkenler bakımından iki grup arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca, katılımcıların PCR test sonucuna göre egzersiz davranış düzeyi puanları, kontrolsüz yeme puanları, duygusal yeme puanları, açlığa karşı duyarlılık puanlar, algılanan engel puanları algılanan fayda puanları bilişsel kaçınma puanları, ortak alanlardan kaçınma puanları, bilinçli kısıtlama, sağlık değeri, algılanan tehdit, kişisel temastan kaçınma puanları anlamlı farklılık göstermemektedir. PCR Test Sonucu ile egzersiz davranış aşaması arasında anlamlı ilişki vardır. Sonuç olarak, bireylerin koranavirüs ile enfekte olma riskinin değerlendirilmesinde vücut ağırlığı ve BKİ değerlerine ilaveten düzenli fiziksel aktiviteye katılım düzeyi ile ÜFBA’ya ilişkin kontrolsüze yeme, duygusal yeme, açlığa karşı duyarlılık, OSİM֒ye ilişkin algılanan engel, algılanan fayda ve KSYATD֒ye ilişkin bilişsel kaçınma, ortak alanlardan kaçınma alt boyutlarının kullanılabileceği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, PCR testi, Fiziksel aktivite, Beslenme, Obezite, Tutum 


Keywords: