BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kamuran ÖZDİL, Gülhan KÜÇÜK ÖZTÜRK, Seher GÖBÜL
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU TANISI ALMIŞ ÇOCUĞA SAHİP OLAN EBEVEYNLERİN TANILAMA SÜRECİNDEKİ DENEYİMLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
 
Otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğa sahip olan ebeveynlerin tanılama sürecindeki deneyimlerini bilmek, çocukların tıbbi tedavi yöntemlerin belirlenmesi ve çocukların/ ebeveynlerinin doğru ve etkili tedavi almaları için önemlidir. Bu araştırma otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğa sahip olan ebeveynlerin tanılama sürecindeki deneyimleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. İçerik analizi yöntemi kullanılarak yapılan nitel türde bir çalışmadır. Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış olup, otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğa sahip olan ve özel ergoterapi merkezinden danışmanlık alan ebeveynler örneklemi oluşturmuştur. Araştırmaya; 18 yaş üstü olan, son bir yıl içerisinde otizm spektrum bozukluğu tanısı almış çocuğa sahip olan ve çalışmaya katılım konusunda gönüllü olan 14 ebeveyn dahil edilmiştir. Veriler tanıtıcı bilgi formu ve açık uçlu soruları içeren yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış, içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Çalışma Ağustos – Aralık 2022 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmanın uygulanabilmesi için etik kurul izni ve çalışma kapsamındaki bireylerden onam alınmıştır. Katılımcıların yaşları 26-49 arasında değişmiştir. 14 katılımcıdan dokuzunun kadın, tamamının evli ve okur yazar olduğu, onunun iki ve üzeri çocuk sayısının olduğu belirlenmiştir. Araştırmada iki ana tema ve dört alt tema ortaya çıkmıştır. Alt temalarla birlikte ana temalar; kaos (reddetme ve söylemler) ve arayış (çatışma ve rota-pusula) olarak bulunmuştur. Sonuç olarak çocukların otizm spektrum bozukluğu tanısını alma sürecinde ebeveynlerin büyük bir kaos yaşadığı ve tedavi arayışında çok zorlandıkları bununla birlikte bireysel, aile ve toplum içinde birçok sorunla karşı karşıya kaldığı ve bu sorunların onları derinden etkilediği bulunmuştur. Bu bağlamda otizm spektrum bozukluğunun tanılama sürecinde ailelere profesyonel sağlık hizmetleri ile destek sunularak güçlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Otizm Spektrum Bozukluğu, Çocuk, Ebeveyn, Tanılama Süreci, Nitel Çalışma 


Keywords: