BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali Serdar YÜCEL,Gülten HERGÜNER,Çetin YAMAN,Murat KORKMAZ
ÖĞRENCİLERDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE OKUL PERFORMANS İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmanın amacı öğrencilerin fiziksel aktivitelerinin okul performansları üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Çalışmada 2017 yılına ait OECD verileri kullanılmıştır. Kullanılan veriler öğrencilere ait fiziksel aktivite ve okul performanslarına ilişkin verilerdir. Verilerin analizinde Eviews 8.0 yazılımı kullanılmıştır. Değişkenler hakkında bilgi elde edilmesinde betimleyici istatistiklerden faydalanılmış, fiziksel aktivite ve performans ilişkisine yönelik veriler doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir. Tüm istatistik analizleri 0.05 anlamlılık düzeyinde ele alınmıştır. Çalışma bulgularına göre haftada en az bir gün fiziksel aktiviteye katılan öğrencilerin katılmayan öğrencilere göre PISA (Uluslar arası Eğitim Değerlendirme Testi) skorları açısından daha iyi sonuçlar elde ettiklerini ortaya koymaktadır. Diğer yandan, her gün spor aktivitesi yapan öğrencilerin ise PISA sonuçları diğer öğrencilere göre daha düşük bulunmuştur. Ayrıca düzenli fiziksel aktivite ile öğrencilerin yaşam tatmini arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. PISA sonuçlarına göre, ortalama düzeyde fiziksel aktivite yapan öğrenciler, spor yapmayan öğrencilere göre daha yüksek psiko-sosyal refah sonuçlarına sahip olma eğilimindedirler. Daha fazla spor yapmanın mutlaka daha iyi öğrenme sonuçlarına yol açacağı söylenemez. Ancak OECD ülkeleri arasında ortalama, günde en az 60 dakika orta derecede fiziksel aktivite yapan öğrencilerin, mütevazi de olsa, daha yüksek akademik başarı elde ettikleri görülmektedir. OECD ülkeleri arasında, öğrencilerin %52’si haftada en az 3 gün fiziksel efor gerektiren aktiviteler yaptığını belirtmiştir. Erkek öğrenciler, kız öğrencilere göre ortalama bir gün daha fazla spor yapmaktadır. Öğrencilerin haftada en az bir gün fiziksel aktiviteye katılımları, katılmayan öğrencilere göre PISA skorları açısından daha iyi sonuçlar elde ettiklerini göstermektedir. Diğer yandan, her gün spor aktivitesi yapan öğrenciler diğer öğrencilere göre PISA sonuçları açısından daha az başarılı bulunmuştur. Öğrencilerin okulda gerçekleştirdikleri fiziksel aktivite süresi ortalamalarına bakıldığında, Karadağ, İrlanda ve Hollanda ilk üç sırada yer alan ülkelerdir. Spor sürelerinin ortalamaları açısından en düşük ülkeler sırasıyla, Slovenya, Japonya ve Kore’dir. Sonuç olarak elde edilen bulgular doğrultusunda düzenli ve uygun şiddette fiziksel aktivitenin öğrencilerin başarılarında etkili olacağı, ayrıca ortalama düzeyde fiziksel aktivite yapan öğrencilerin daha iyi psiko-sosyal durum ortaya koyacakları ve yaşamdan daha fazla memnuniyet duyacakları söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Spor, Performans, Başarı, Yaşam Tatmini 


Keywords: