BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlke KARA, Tülay ÇEVİK SALDIRAN, Mehmet DURGUN
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA VÜCUT KOMPOZİSYONU İLE SERVİKAL EKSTANSÖR KAS TONUSUNUN HASTALIK ŞİDDETİNE GÖRE İNCELENMESİ
 
Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), uyku sırasında tekrarlayan üst hava yolu kapanma atakları ile karakterize bir uyku bozukluğudur. Vücut kompozisyonu OUAS hastalık şiddeti ile yakından ilişkilidir. OUAS hastalarında oturmadan uzanmaya geçme gibi pozisyonel değişikliklerde üst hava yollarındaki mekanik yükte artış meydana geldiği ve bunun da servikal bölgedeki yardımcı solunum kas aktivitesini arttırdığı bilinmektedir. Ancak OUAS şiddetinin uyanık iken hastaların servikal ekstansör kas tonusuna (SEKT) etkisi henüz net değildir. Bu doğrultuda, çalışmanın amacı uyanık OUAS hastalarında vücut kompozisyonu parametreleri ile SEKT’in incelenmesi ve OUAS hastalık şiddetine göre karşılaştırılmasıdır. Yöntem: OUAS tanılı 60 hasta, apne-hipopne indeksine göre hafif, orta ve şiddetli uyku apne şikâyeti olan üç gruba ayrıldı. Hastaların vücut kitle indeksi (VKI, kg/m2), bel ve boyun çevresi (cm) ölçümleri kaydedildi. Uyanık OUAS hastalarında MyotonPRO cihazı ile sırtüstü ve dik oturma postüründe SEKT bilateral olarak incelendi. Gruplar arası karşılaştırma ve korelasyon analizleri gerçekleştirildi. Sonuç: Hastaların yaş ortalaması 45.4±9.7 yıl, VKI ortalamaları 31.0±5.2 kg/m2, boyun çevresi ortalamaları ise 40.6±3.6 cm’di. Hafif şiddetli OUAS grubuna göre şiddetli OUAS grubunda VKI skoru 4.61 kg/m2 (p= 0.017), boyun çevresi ise 3.70 cm daha fazlaydı (p= 0.003). OUAS şiddetine göre hastaların sağ ve sol SEKT skorlarında dik oturma ve sırtüstü yatışta istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p >0.05). SEKT ile VKİ ve boyun çevresi arasında hem oturma hem de uzanma postüründe negatif yönlü ilişkiler gözlendi (p<0.05). Yorum: Uyanık OUAS hastalarında vücut kompozisyonu kötüleştikçe, hastalık şiddetinden bağımsız olarak, servikal ekstansör kas tonusunun azaldığı sonucu ortaya çıktı. Elde edilen bu sonuçlar, daha şiddetli apne öyküsü olan hastaların daha kötü vücut kompozisyonuna sahip olduğunu bir kez daha destekledi. "formatlarına "Bu araştırma Bitlis Eren Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2021.07 nolu proje kapsamında desteklenmiştir."

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif Uyku Apnesi, Hastalık Şiddeti, Kas Tonusu, Vücut Kompozisyonu 


Keywords: