BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlke KARA, Tülay ÇEVİK SALDIRAN, Mehmet DURGUN
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA HASTALIK ŞİDDETİNE GÖRE BİYOPSİKOSOSYAL PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Amaç: Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), hastaların sağlıkla ilgili yaşam kalitesini ve duygusal durumunu etkileyen bir uyku bozukluğudur. Hastalık şiddetinin sağlıkla ilgili yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete için etkisi ise henüz net değildir. Çalışmanın amacı OUAS şiddetine göre hastaların yaşam kalitesi ile depresyon-anksiyete düzeyleri ve etkileşiminin incelenmesidir. Yöntem: Polisomnografi izlemi ile OUAS tanısı almış 60 hasta, hafif (n= 20), orta (n= 20) ve şiddetli (n= 20) uyku apne şikâyeti olan üç gruba ayrıldı. Hastalardan Kısa Form-36 ve Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeğini doldurmaları istendi. Gruplar arası karşılaştırma ve korelasyon incelemesi için analizler gerçekleştirildi. Sonuç: Hastaların %66.7’si erkekti ve katılımcıların yaş ortalaması 45.4±9.7 yıldı. OUAS şiddetine göre hem anksiyete-depresyon hem de yaşam kalitesi skorlarında istatistiksel olarak gruplar arası anlamlı farklılık gözlenmedi (p>0.05). Sırasıyla hastaların depresyon ve anksiyete düzeyleri ile yaşam kalitesi alt başlıkları; fiziksel fonksiyon (r =-.364, r=-.652), fiziksel problemler nedeniyle olan kısıtlanma (r = -.468, r = -.693), emosyonel problemler nedeniyle olan kısıtlanma ( r = -.460, r = -.646), enerji / yorgunluk (r = -.579, r = -.649), emosyonel iyilik hali (r= -.437, r= -.543), sosyal fonksiyon (r = -.409, r = -.547), vücut ağrısı (r= -.582, r = -.815), genel sağlık algısı (r = -.688, r = -.738) arasında negatif yönlü ilişkiler olduğu belirlendi (p<0.05). Yorum: Araştırma sonuçları OUAS hastalarının biyopsikososyal iyilik hallerinin hastalık şiddetine göre farklılaşmadığını gösterdi. Bu hastalarda yaşam kalitesinin anksiyete ve depresyon ile yüksek düzeyde ilişkili olduğu, hastaların anksiyete ve depresyon düzeyleri arttıkça yaşam kalitelerinin düştüğü sonucu ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif Uyku Apnesi, Yaşam Kalitesi, Anksiyete, Depresyon 


Keywords: