BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kübra ÖZDAMAR, Bülent ELBASAN
NUTRİSYONEL ANEMILI ÇOCUKLARDA MOTOR PERFORMANS VE FIZIKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERININ DEĞERLENDIRILMESI
 
Amaç: Anemi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, insan sağlığını etkileyen, sosyal ve ekonomik açıdan önemli sonuçları olan küresel bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre çocuk ve kadın ağırlıklı olmak üzere dünyanın üçte biri anemiden etkilenmektedir. Anemilerin en sık nedeni ise nutrisyonel eksikliklerdir. Çalışmamız demir ve B12 eksikliğine bağlı nutrisyonel aneminin motor performans ve fiziksel uygunluğa etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç-yöntem: Çalışmaya 6-15 yaş arası 45 çocuk dahil edildi. Çocuklar demir eksikliğine bağlı nutrisyonel anemi, B12 eksikliğine bağlı nutrisyonel anemi ve sağlıklı olmak üzere üç gruba ayrıldı. Motor performans değerlendirmek için Bruininks Oseretsky Motor Yeterlilik Testi Kısa Form (BOMYT-KF) kullanılırken ve fiziksel uygunluk değerlendirmesi için Münih Fiziksel Uygunluk Testi (MFUT) kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan demir ve B12 eksikliğine bağlı nutrisyonel anemili ve sağlıklı çocukların yaş ortalaması sırasıyla 10.32 ± 2.94, 10.78±2.45, 10.55±2.69 idi. Üç grup karşılaştırıldığında, BOMYT-KF alt testlerinden koşu hızı ve çeviklik, denge, bilateral koordinasyon ve reaksiyon zamanı ile MFUT alt testlerinden eğilme, vertikal sıçrama ve basamak testi skorlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Sonuç: Demir ve B12 eksikliğine bağlı nutrisyonel aneminin çocuklarda motor performans ve fiziksel uygunluk parametrelerini etkilemediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu çocuklarda motor performans ve fiziksel uygunluğu değerlendirmek için başka testlerin de kullanılabileceği düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Nutrisyonel Anemi, Motor Performans, Fiziksel Uygunluk 


Keywords: