BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Uğur OVACIK, Feray GÜNGÖR, Hande SARIAHMETOĞLU, Ela TARAKCI
MULTİPL SKLEROZLU BİREYLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Multipl Skleroz (MS) genç yaşta özürlülüğe yol açan, merkezi sinir sisteminin otoimmün demiyelinizan hastalığıdır. MS’li bireylerin fiziksel aktivite düzeylerinde motor etkilenimleri olmasa bile yorgunluk gibi çeşitli semptomlar nedeniyle azalma görülmektedir. Çalışmamızın amacı ambulatuar MS’li bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini incelemek ve benzer yaş ve cinsiyetteki sağlıklı bireylerle karşılaştırmaktı.Yöntem: Çalışmamıza 15 MS’li ve 15 sağlıklı kadın dahil edildi. Katılımcıların demografik özellikleri sorgulandı. Fiziksel aktivite düzeylerini değerlendirmek için “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form (UFAA-KF)” kullanıldı ve olguların fiziksel aktivite düzeyleri MET/hafta olarak hesaplanarak belirlendi. Bulgular: Katılımcıların demografik özellikleri ve fiziksel aktivite düzeyleri Tablo1’de verildi. Fiziksel aktivite düzeyi açısından karşılaştırıldıklarında MS’li bireylerle sağlıklı bireyler arasında anlamlı fark bulundu (p=0,01).Tablo1. Katılımcıların Demografik Özellikleri ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri MS’li Bireyler Sağlıklı Bireyler p Yaş (yıl) 35,86±10,07 35,86±10,07 1,00* VKİ (kg/m2) 23,79±4,28 24,70±3,28 0,52* Eğitim Düzeyi İlkokul Ortaokul Lise Üniversite 6(%40) - 2(%13,3) 6(%40) 3(%20) 1(%6,7) 1(%6,7) 10(%66,7) 0,34** MS Tipi Relapsing Remitting (n=12) Primer Progresif (n=1) Sekonder Progresif (n=2) - - EDSS 2,06±1,94 - - UFAA-KF Skoru (MET/hafta) İnaktif Minimum aktif Çok aktif 1425,63±723,80 - 14(%93,3) 1(%6,7) 3994,66±1351,09 - 4(%26,6) 11(%73,4) 0,01* Değerler ortalama ± SD veya n ve % olarak ifade edildi. EDSS: Expanded Disability Status Scale Gruplar arası karşılaştırma için Independent t-tests* ve Chi-square test** kullanıldı. Sonuç: Literatürde MS’li bireylerde düzenli fiziksel aktivitenin yararlarını ve hastalık progresyonuna olumlu etki edebileceğini gösteren kanıtlar mevcuttur. MS hastalarının bu konuda bilinçlendirilmesi ve bireye özgü planlanmış düzenli fiziksel aktivite programlarını uygulamaya yönlendirilmesinin önemli olduğu görüşündeyiz.

Anahtar Kelimeler: Multipl Skleroz, Fiziksel Aktivite, Katılım 


Keywords: