BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emre KARATEPE, Handan TURAN DİZDAR, Azize Arzu KOÇYİĞİT, Ayşe Begüm AYIK, Ebrar BAŞAR, Sena Nur GAZAÇEŞME, Mahmut UZUT
MİSOFONYA BELİRTİSİ GÖSTEREN KİŞİLERİN SANTRAL İŞİTSEL İŞLEMLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
 
Misofonya; çiğneme, burun çekme, ağız şapırdatma, horlama gibi genellikle insan kaynaklı nazal ve oral sesler olmak üzere spesifik seslere öfke, kaygı, tiksinme gibi duygusal tepkilerle karakterize bir fenomendir. Çalışmamızın amacı, misofonya şikâyeti olan bireylerin santral işitsel işlemleme becerilerini değerlendirmektir. Biruni Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik kurul onayı alındıktan sonra, Biruni Üniversitesi Odyoloji Laboratuarında çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmamız; A-MISOS (Amsterdam Misophonia Questionnaire) ölçeğine göre farklı şiddetlerde misofonya belirtisi gösteren 21 hafif, 21 orta, 21 yüksek şiddette toplam 63 kişi, kontrol grubuna ise misofonya belirtisi göstermeyen 21 kişi olmak üzere toplamda 84 birey ile yapılmıştır. Katılımcılara otoskopik muayenenin ardından saf ses odyometri testi, immitansmetrik değerlendirme ve Mini Mental Testler uygulandıktan sonra Filtered Words, Auditory Figure Ground, Competing Words, Competing Sentences ve Random Gap Detection uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre uygulanan tüm testlerde gruplar arası anlamlı fark elde edilmemiştir (p>0,05). Ancak misofonyası olan hastalar gruplara ayrılmadan tek bir grup şeklinde değerlendirilerek yapılan istatistiksel analizde Auditory Figure Ground testinde normallere göre misofonya grubundaki skorlar anlamlı olarak daha yüksek elde edilmiştir. Literatürde misofonyanın tanısıyla ilgili tam bir protokol bulunmamaktadır tanı daha çok hasta hikayesi ve tarama ölçekleri ile koyulmaktadır. Bizim çalışmamızda şiddetli derecede misofonya belirtisi gösteren hasta popülasyonuna ulaşılamadığı için bu grup karşılaştırmaya alınamamıştır. Sonuç olarak; şiddetli düzeyde Misofonya belirtisi gösteren kişilerin de dahil edilerek karşılaştırmaların yapılması ve ilerleyen dönemde daha fazla katılımcı ile daha detaylı araştırmaların yapılması tarafımızdan önerilmektedir. Not: Çalışmamız TUBİTAK 2209/A (2020/1) Üniversite Öğrencileri Destekleme Projesi kapsamında desteklenmiştir. (ORCID ID: 0000-0002-1136-0293)

Anahtar Kelimeler: auditory figure ground, işitme, misofonya, santral işitsel işlemleme 


Keywords: