BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurefşan ÇELİK, Merve GÜRBOĞA, Özlem ÖZAKPINAR BİNGÖL, Derya ÖZSAVCI
MEME KANSERİNDE KUERSETIN VE LIPOPROTEINLERIN KARŞILIKLI ETKILERI
 
Giriş ve Amaç: Meme kanseri, kadınlarda tüm kanserler arasında en sık rastlanan ve en ölümcül kanser çeşididir. Kolesterol kanser hücreleriyle doğrudan ilişkilidir kolesterol, LDL ve HDL tarafından taşındığından bu lipoproteinler meme kanseri ile ilişkilendirilmiştir. Doğal polifenolik bileşiklerden biri olarak kuersetinin; Kanser hücre apoptozunu ve hücre proliferasyonunu azalttığı bildirilmiştir. Çalışmamızda meme kanseri ER + MCF-7 hücre hattında, kuersetinin in vitro olarak hücre proliferasyonuna, apoptoza etkilerinin incelenmesi ve kolesterol temelli patogenezinin aydınlatılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: MCF-7 hücreleri çözülerek santrifüjlendikten sonra 3 pasajlama işlemi sonrası sitotoksisite ve apoptoz deneyleri yapılmıştır. HDL ve LDL diyalize tabi tutulmuştur. MCF-7 kanser hücreleri farklı konsantrasyonda kuersetin (50, 100, 150, 200, 250µM), LDL (25, 50, 100, 200 µg/ml) ve HDL (25, 50, 100, 200 µg/ml) ile inkübe edildikten sonra MTT yöntemi ile hücre proliferasyonu incelenmiştir. MCF-7 kanser hücreleri 100 µM kuersetin/25 µg/ml HDL ile 24 saat inkübe edilerek ortama 10 µg/ml LDL eklenmiştir ve 24 saat daha inkübe edilmiştir. JC-1 boyası kullanılarak lipoproteinler ve kuersetin kombinasyonlarının apoptoza etkisi floresan mikroskobu ile tespit edilmiştir. Bulgular: MCF-7 hattında kuersetin, tüm dozlarda ve doza bağımlı hücre proliferasyonunu anlamlı olarak inhibe ettiği görülmüştür (p<0.05). HDL ve LDL’nin hücre proliferasyonuna zıt etkileri olmakla birlikte anlamlı görülmemiştir (p>0.05). Kuersetin kombinasyonu mitokondriyel membran potansiyelini azaltıcı etki gösterdi. Sonuç: Kuersetin MCF-7 hücre hattında proliferasyona etki ettiği ve apoptozu artırdığı görülmüştür. Lipoproteinlerle kombinasyonu mitokondriyel apoptozu artırmış ve sonuçlarımız, meme kanseri tedavisine yönelik yeni bir araştırma alanı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, LDL, HDL, Kuersetin, Apoptoz 


Keywords: