BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yunus Can KOYUTÜRK, Hakan TEKEDERE, Gamze KOYUTÜRK
LOMBER DİSK HERNİLİ HASTALARIN TEDAVİSİNE YARDIMCI OLMAK İÇİN GELİŞTİRİLEN MOBİL UYGULAMANIN AĞRI DÜZEYİ VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNE ETKİSİ
 
Amaç: Lomber disk hernisi (LDH) iş gücü kaybına en fazla neden olan sağlık problemlerinden biridir. Çalışma, LDH tedavisine yardımcı olmak üzere geliştirilen mobil uygulamanın günlük yaşam aktiviteleri ve ağrı düzeyine etkisini göstermek amacıyla yapılmıştır. Gereç-yöntem: 25 kişi çalışma grubunda, 25 kişi kontrol grubunda olmak üzere 50 kişi çalışmaya dahil edildi. Her iki gruba da klinikte aynı tedavi programı uygulandı. Egzersizler kontrol grubuna ev programı şeklinde verilirken, çalışma grubuna Android platformunda geliştirilen mobil uygulama aracılığıyla düzenli bildirimlerle gösterildi. Günlük yaşam aktivitelerini değerlendirmek için Oswestry Disabilite İndeksi (ODI) kullanırken, ağrıyı değerlendirmek için Visüel Anolog Skalası (VAS) kullanıldı. Bulgular: Gruplar arasında yaş ve cinsiyet dağılımı bakımından fark bulunamamıştır (p>0.05). Hastalık süresi bakımından gruplar arasında anlamlı fark yoktur (Z=0.743). Her iki grupta da tedavi sonrası ağrı şiddetlerinin anlamlı düzeyde azaldığı (sırasıyla Z=3.560, p<0.001 ve Z=3.836, p<0.001); ancak çalışma grubunda daha fazla azalma olduğu belirlenmiştir (ATİ=5.282, p=0.002). Oswestry Disabilite İndeksini her iki grupta tedavi sonrasında anlamlı düzeyde azaldığı (tüm GİK p=0.001); ancak çalışma grubunda daha fazla azalma olduğu belirlenmiştir (ATİ p=0.037). Sonuç: Mobil uygulama kullanan bireylerde tedavi sonrası ağrı düzeyinde daha fazla azalma olması, günlük yaşam aktivitelerini daha iyi yapabiliyor olmaları uygulamanın tedavinin etkinliğini arttırdığını göstermektedir. Geliştirilen mobil uygulamanın düzenli egzersiz alışkanlığının kazanılması ve tedaviye aktif katılımın sağlanması için klinik tedavi programında yer alması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Lomber Disk Hernisi, Mobil Uygulama, Ağrı 


Keywords: