BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şehnaz CEYLAN, Nidagül Nur ÖZGAN
LOHUSA DÖNEMİNDEKİ ANNELERİN KENDİLERİNİ MOTİVE ETME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
 
Giriş: Doğumdan sonraki süreçte kadının hayatına yeni roller eklenmektedir. Bu durum da anneyi strese iten etmenler arasındadır. Anne aynı zamanda bebeğini bu süreçte tanımaya, ihtiyaçlarını karşılamaya, annelik rolünü kazanmaya çalışmaktadır. Strese de bağlı olarak bu dönemde anne ile bebeğinin iletişimi olumsuz etkilenmekte ve anne rolünün kazanılması zorlaşmaktadır. Bu da anne bebek bağlanmasına zarar vermektedir. Yapılması gereken bu sorumlulukların paylaşılması, annenin de bir birey olduğu ve ihtiyaçlarının olduğu unutulmamasıdır, anneyi motive edecek yöntemler keşfedilmeli ve anne bu yönde desteklenmelidir.Çalışmamızda, lohusalık dönemindeki annelerin kendini motive etme yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.Metod:Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniğini kullanılmıştır. İstanbul ve Trabzon illerinde rastgele seçilmiş 30 lohusa anne ile gerçekleştirilmiştir. Açık uçlu olarak hazırlanan görüşme soruları, 5 lohusa anneye, soruların uygunluğunu, anlaşılabilirliğini test etmek amacıyla pilot uygulama yapılmıştır. Uzman görüşü alınarak soruların güvenilirliğini incelenerek test edilmiştir. Cevaplar sistematik olarak kodlanmış ve cevaplara göre tablolar oluşturulmuştur.Tartışma:Lohusa annelerin kendilerine ayırdıkları zaman dilimi farklı nedenlere bağlı olarak değişiklik göstermiştir. Genel olarak kendini iyi hissetmek için yaptığı düzenli bir aktivitenin olmadığı, aktivitelerin koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterdiği sonucuna varılmıştır.Doğum öncesi beklentiler ile doğum sonrası yaşanılanlar arasındaki farklar tecrübelere bağlı olarak değişiklik göstermiştir.Ayrıca lohusa dönemindeki annelerin bebeklerini emzirmenin ve fiziksel temas kurmanın motivasyonlarının olumlu etkilediği görülmektedir. Annenin aktivite yapılacak ortam tercihin de ev dışını tercih etmiş edilen aktivite olarak da yürüyüşün öne çıktığı görülmektedir.Daha fazla lohusa döneminde bulunan anneye ulaşarak yapılacak araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lohusalık Dönemi, Anne Motivasyonu, Motivasyon Yöntemleri 


Keywords: