BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Neyran ALTINKAYA, Kübra Nur MENENGİÇ, Soner ÇAĞATAY, Ediz NECATİ
KUZEY KIBRIS’TA YAŞAYAN KÖPEK SAHİPLERININ FIZIKSEL AKTIVITE, UYKU KALITESI VE MUTLULUK DÜZEYININ INCELENMESI: PILOT ÇALIŞMA
 
Giriş: Köpek sahibi olmak ile sağlık verileri arasındaki ilişki batı toplumlarını kapsayan araştırmalarda ele alınırken ülkemiz ve Kıbrıs’ta bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.Çalışmamızın amacı; köpek sahiplerinin fiziksel aktivite düzeyleri (FAD), uyku kaliteleri ve mutluluk düzeylerinin incelenmesiydi. Yöntem: Çalışmaya K.Kıbrıs’taki 82 köpek sahibi dahil edildi.Katılımcıların demografik bilgileri, egzersiz alışkanlıkları, köpek sayısı ve köpeğin ırkı kaydedildi. Değerlendirmede Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (UFAA), Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) ve Oxford Mutluluk Ölçeği kullanılırken, bel-kalça oranı ve otuz saniye otur-kalk (OKT) testi yardımıyla fiziksel uygunluklarına bakıldı. Sonuçlar: Katılımcıların yaş ortalaması 28,70±10,4 yıl, %59,8’i kadın (n=49), %40,2’si erkekti (n=33).Vücut kütle indeksi ortalaması 23,03±3,6 kg/m2, bel-kalça oranı ortalaması 0,80, OKT ortalamaları 15,69 idi. PUKİ ve Oxford skoru ortalamaları sırasıyla 5,59±2,67 ve 20,25±3,17 idi. Katılımcıların %59,8’inin egzersiz alışkanlığına sahipken köpekleriyle 5,02 gün/hft ve 204,14 dakika/hft sıklığında yürüyüş yaptıkları hesaplandı.Katılımcıların köpekleri ırklarına göre sınıflandırıldığında %35,4’ü küçük, %9,8’i orta ve %54,9’unun büyük ırktı. Katılımcılar sahibi oldukları köpeğin ırkına göre gruplandırılıp karşılaştırıldığında küçük köpek ırkı sahiplerinin yürüyüş sıklığı daha fazla bulundu (p=0,034; p<0,05). UFAA sonuçlarına göre katılımcıların %23,2’si minimum, %53,7’si orta-derece ve %23,2’si çok aktifti. Tartışma: Çalışmamızın sonuçları ışığında; köpek sahibi olan bireylerin %76,9’u orta ve yüksek düzeyde fiziksel olarak aktifti. Ayrıca bel-kalça oranı ortalamalarının 0,80 ve OKT ortalamalarının 15,69 olması bu kişilerin sağlık ve fiziksel uygunluklarının iyi olduğunu göstermektedir. Sahiplenilen küçük köpek ırkının bireylerde fiziksel aktivite düzeyini etkileyebileceği düşünülmektedir. Pilot çalışma niteliğindeki araştırmamızın bir sonraki aşamasında daha çok sayıda köpek sahibine ulaşılması ve köpek sahibi olmayanlarla karşılaştırılması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fiziksel Aktivite, Köpek Sahibi, Mutluluk, Sağlık, Uyku 


Keywords: