BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Neyran ALTINKAYA, Soner ÇAĞATAY
KÖPEKLERDE ORTOPEDİK YARALANMALAR SONRASI FIZYOTERAPI UYGULAMALARI : MULTIDISIPLINER PILOT ÇALIŞMALAR
 
Amaç: Ortopedik yaralanmalar köpeklerde çok sık gözlenen ve fizyoterapiye ihtiyaç duyulan bir alandır. Hayvanlarda Fizyoterapi alanı 90’lardan bu yana dünyada hızla gelişme göstermiştir. Çalışmamızın amacı ortopedik yaralanması olan köpeklerde fizyoterapi uygulamalarının etkinliğini incelemektir. Yöntemler: Çalışmaya Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne getirilen ve tanısı veteriner hekim tarafından konmuş 4 köpek dahil edildi. Olgu 1: L5-7 Disk Hernisi tanılı köpekte ayakta durma, yürüme,denge ve oturma güçlüğü, arka ekstremitelerinde aşırı hassasiyet ve üriner inkontinans gözlendi. Olgu 2: L5-8 Disk Hernisi tanılı köpekte operasyon sonrası yürüme ve denge problemi, oturma fonksiyonunda bozukluk,sırt ve ekstremite kaslarında atrofi ve duyu kayıpları gözlendi. Olgu 3: T13-L1 kompresyon kırığı tanılı Labrador’da ayakta durma ve denge güçlüğü, arka ekstremite kaslarında flasidite, sırt kaslarında atrofi, derin duyu kaybı, üriner ve fekal inkontinans gözlendi. Olgu 4 : Travma sonrası siyatik sinir lezyonu olan köpekte ayakta durma ve denge güçlüğü, sol arka ekstremite kaslarında flasidite,atrofi ve duyu kaybı gözlendi. Değerlendirmelerde olguların ayakta durma süresi, normal eklem hareket açıklığı(NEH),topallama skorları,kas atrofileri, ağrı skorları ve yaşam kaliteleri değerlendirildi. Tedavi programında olgular elektrik stimülasyonu (TENS,NMES,YVKGS), klasik masaj, duyu eğitimleri ve terapatik egzersizler içeren fizyoterapi programına alındı.Olguların tedavi süreleri 4-6 hafta arası değişiklik göstermekteydi. Sonuçlar: Eğitimler sonunda olguların ayakta durma süresinin,yürüme ve dengesinin geliştiği, olguların NEH, kas kütlelerinin ve yaşam kalitelerinin arttığı, ağrılarının azaldığı, mesane ve barsak fonksiyonlarının düzeldiği gözlendi. Tartışma: Tedavilerin sonunda olgularımızda fonksiyonelliğin arttığı, ortopedik yaralanmalı köpeklerde fizyoterapinin etkili olduğu gözlenmiştir. Köpek sahiplerinden de alınan olumlu geribildirimler sonucunda Hayvanlarda Fizyoterapi alanının gelişmekte olan etkili bir alan olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hayvanlarda Fizyoterapi, Ortopedi, Veteriner Fizyoterapi, Yaşam Kalitesi, Köpek Rehabilitasyonu 


Keywords: