BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Onur BAŞCI
KEMAN ÇALAN PROFESYONEL SANATÇILARDA TRAPEZİUS VE STERNOKLEİDOMASTOİD KASLARININ BOYUTUNUN ULTRASONOGRAFİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI VE BOYUN AĞRISI İLE İLİŞKİSİ: ÖN ÇALIŞMA SONUÇLARI
 
Amaç: Keman çalan profesyonel sanatçılarda trapezius ve sternokleidomastoid kaslarının boyutunun ultrasonografik olarak karşılaştırılması ve boyun ağrısı ile ilişkisinin değerlendirilmesi Materyal-method: Gönüllülerin demografik verileri, günlük enstrüman çalma süresi, toplam kaç yıldır enstrüman çaldığı, keman dışında enstrüman çalıp çalmadığı, diğer kas iskelet sistemi yakınmaları sorgulanacaktır. Gönüllülerin ağrı şiddeti Visuel Analog Skala (VAS) ile 0-10 arasında olacak şekilde değerlendirildi. Gönüllülerin sternokleidomastoid (SCM) kas ve trapez kası üst lifleri ultrasonografik olarak değerlendirildi. Keman tuttuğu taraf ile arşe tuttuğu taraf arasında ölçüm farklılığı olup olmadığı değerlendirildi. Bulgular: Yaş ortalaması 26.65 ±11.13 olan 20 kişi (14 kadın, 6 erkek) çalışmaya katıldı. Katılımcıların ortalama keman çalma yılı 16.20 ± 11.28 yıl, günlük keman çalma süresi ise 3.85± 0.98 saat idi. Boyunda enstrüman çalarken gelişen ağrı VAS ile ortalama 3.75 ± 3.32 (0-10)cm olarak bulundu. SCM kas kalınlığı; sağ 0.67± 0.13, sol 0.72± 0.12 mm , trapez kası üst lif kalınlığı ise: sağ 0.73± 0.20, sol ; 0.75± 0.18 mm olarak ölçüldü. Keman tutulan taraf ile arşe tutulan taraf karşılaştırıldığında keman tutulan tarafta trapez kas kalınlığında fark saptanmazken (p=0.47), SCM kas kalınlığı anlamlı olarak daha fazla idi (p=0.01). Keman çalarken boyun ağrısı olan (n=13) ve boyun ağrısı olmayan (n=7) kişiler karşılaştırıldığında boyun ağrısı olanlarda sol SCM kas kalınlığı, bilateral trapez kas kalınlığı anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). Ayrıca boyun ağrısı olan kişilerin günlük keman çalma süresi anlamlı olarak daha fazla idi ve bu kişilerin daha uzun boylu ve daha zayıf olduğu saptandı (p<0.05). Sonuç: Keman çalan profesyonel kişilerde SCM ve trapez kas kalınlıkları boyun ağrısını etkilemektedir. Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının sık görüldüğü bu müzisyen grubunda hastaların ağrıyla ilişkili olabilecek durumlarının saptanması ve önlenmesi önem arz eder.

Anahtar Kelimeler: Trapezius, Sternokleidomastoid, Keman, Boyun Ağrısı, Ultrason 


Keywords: