BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nuri ERDEMİR, Sümeyye ERDEMİR
KADINLARDA YAŞAM DOYUMU DÜZEYİNİN ANKSİYETE VE STRES DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ
 
Kadınların çalışma yaşamında yer almaya başlaması ile birlikte her geçen gün rol ve sorumluluklarında yaşanan değişimlerle birlikte bu değişimlerin yaşantılarına olan etkileri araştırmacıların ilgilenmeye başladığı konular arasındadır. Öznel iyi oluşun bileşenlerinden biri olan yaşam doyumu anksiyete ve stres durumlarından etkilenmektedir. Birey normal yaşamını olumsuz etkileyen strese uzun süre maruz kalmasının yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceği ifade edilmektedir. Covid 19 süreci ile birlikte kadınların yaşam doyumu, anksiyete ve stres düzeylerinde değişimler yaşaması olası görünmektedir. Bu araştırmanın amacı, kadınlarda yaşam doyumu düzeyinin anksiyete ve stres düzeyi ile ilişkisini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Bu araştırmanın amacı, kadınlarda yaşam doyumu düzeyinin anksiyete ve stres düzeyi ile ilişkisini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. İlişkisel tarama yöntemi kullanılan bu araştırmada örneklem 207 katılımcıdan oluşmaktadır. Kadınlarda medeni duruma göre yaşam düzeyleri farklılaşırken anksiyete ve stres düzeyleri farklılaşmamaktadır. Kadınların çocuk sahibi olma durumuna göre yaşam doyumu düzeyleri farklılaşırken anksiyete ve stres düzeyleri farklılaşmamaktadır. Kadınlarda yaşam doyumu ile anksiyete ve stres düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı ilişki saptanmıştır. Ayrıca anksiyete ile stres arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Kadınlarda yaş ile yaşam doyumu puanları arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Kadınlarda yaş ile anksiyete puanları arasında negatif yönde fakat anlamsız düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Kadınlarda yaş ile stres puanları arasında negatif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadınlar, Yaşam Doyumu, Anksiyete, Stres 


Keywords: