BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sümeyye ÇÖKERDENOĞLU, Demet BİÇKİ
KADINLARDA TOPUKLU AYAKKABI KULLANIM SIKLIĞININ POSTÜR, FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Çalışmanın amacı kadınlarda topuklu ayakkabı kullanım sıklığının postür, fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesine etkisinin araştırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir. Ayakkabı, ayağı dış etkenlerden korumak amacıyla icat edilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin Oregon Eyaleti’nde yapılan kazılarda bilinen ilk ayakkabının ortaya çıkarıldığı ve günümüzden yaklaşık 10.000 yıl öncesine ait olduğu Stewart tarafından belirtmiştir. Medeniyetlerin gelişmesi ayakkabıyı, ayağı koruma fonksiyonunun yanı sıra modanın belirleyicisi bir ürünü haline getirmiştir. Gelinen son noktada, ayakkabının ayağı destekleyici kısımları çoğu zaman moda uğruna göz ardı edilmektedir. Ayakkabı, tıpkı ayak gibi, vücut ile zemin arasında bir bağlantı görevi üstlenmekte ve vücuda taktil ve propriyoseptif sistem aracılığıyla somatosensoryal girdi sağlamaktadır. Bu girdilerin kalitesi ise ayak ve bacaklardaki kas aktivasyonunu değiştirip bireyin hem kinematiğini hem de iskelet dizilimini etkilemektedir. Bu bilgilere dayanarak, ayakkabıya bağlı ayak ağrısı ve deformiteleri ile ayakkabının yürüme ve denge üzerindeki etkileri birçok araştırmada incelenmiştir. Ayrca ayakkabının denge, yürüme, ayak deformitelerine etkisini araştıran çalışmalar mevcuttur. Fakat litaratürde topuklu ayakkabı kullanım sıklığının postür, fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesine etkisi ile ilgili araştırmaya rastlanmamıştır. Bu yüzden çalışmanın sonunda kadınların ayakkabı seçiminde daha fazla dikkatli olacağı düşünülmektedir. Çalışmaya alınacak birey sayısı ‘’ Raosoft ’’ programı ile belirlenmiştir.%95 güven aralığında 0,05 anlamlılık düzeyini saptayabilmek için 943.065 kişilik popülasyondan 137 kişi çalışmaya dahil edilmelidir. Bizim çalışmamızda haftada bir ve daha az topuklu giyenler normal, 2 ve daha fazla kullananlar sık giyen olarak iki gruba ayrılmıştır. Grup 1 ve grup 2 de 69 ar kişi değerlendirilerek toplamda 138 kişiye değerlendirme anketleri uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Topuklu Ayakkabı, Postür, Yaşam Kalitesi, Fiziksel Aktivite 


Keywords: