BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Oya DİRİCAN, Ünal HÜLÜR
KADINLARDA KANSER İNSİDANSI VE YAŞAM SÜRELERİ, ANTALYA 2002-2016
 
Çalışmanın amacı, kadın kanserlerin insidanslarını ve tanı konma yaşının sağ kalım süresi üzerine etkisini incelemektir. Etik kurul izni alındıktan sonra, toplum tabanlı ve aktif sistemle veri toplanan Antalya Kanser Kayıt Merkezinin veri tabanından yararlanılarak, Antalya ikametli 2002‐2016 yıllarında yeni kanser tanısı alan 15 yaş üzeri kadın verileri üzerinde çalışılmıştır. İnsidans hızları yüzbinde olarak hesaplanmış; Yaşa Standardize Hız (YSH) için dünya nüfusu, Kaba Hız için Antalya yıl ortası nüfusu kullanılmıştır. Tanı yaşının; 1-, 5- ve 10 yıllık kümülatif ve genel sağkalım süreleri üzerine etkisi araştırılmıştır. KSK-GSK analizleri ile sağ kalım eğrilerinin elde edilmesinde Kaplan-Meier yöntemi kullanılmış ve Log-rank testi ile yaş grupları arasında karşılaştırma yapılmıştır. Çalışmada, 2002-2016 yılları arasında Antalya’da 15 yaş üzeri toplam 34.598 kadının “malign davranışlı kanser” olarak yeni tanı aldığı, insidans hızlarına göre ilk sırayı meme kanserinin (yüzbinde 39.7) aldığı (Grafik1); meme kanseri insidansının 60lı yaşlarda pik yaptığı (Grafik2); meme kanseri için genel sağkalım süresinin ortanca değer olarak 6.0 yıl olduğu; meme ve uterus korpusu kanserlerinde, tanı yaşı arttıkça sağkalım süresinin istatistiksel olarak azaldığı (p=0.0001) (Tablo1); tanı konduktan bir yıl sonra sağkalım yüzdesine en fazla oranda (%74.5) akciğer, beş yıl sonra %53.5 ile meme ve on yılın sonunda da %19.4 ile KRKin sahip olduğu (Tablo2) görülmüştür. Bu bulgulara göre, yaş arttıkça hem her kanser tipi için yeni olgu sayılarının, hem de olgular içindeki ölüm meydana gelme oranlarının arttığı dikkati çekmektedir. Kanserlerde erken teşhisin önemini vurgulayan bu bulgular ışığında, Sağlık Bakanlığının toplum tabanlı ulusal kanser tarama programlarının desteklenmesinin gerekliliği kendini açıkça göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kadın Kanserleri, İnsidans, Sağkalım Süresi, Meme Kanseri, Kolorektal Kanser 


Keywords: