BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ece ALAGÖZ, Gül ÜNSAL
İSTANBUL İLİNDE ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SOSYO DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN GELECEK BEKLENTİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Gelecek tasarımlarının oluştuğu dönem olan ergenlik döneminde ergenlerin gelecek beklentilerini nelerin etkilediğini belirlemek önemlidir. Bu çalışma, sağlık alanında eğitim verilen özel mesleki ve teknik liselerinde öğrenim gören 15-18 yaş grubu ergenlerin sosyo demografik özelliklerinin gelecek beklentilerini hangi yönde ve nasıl etkilediğini belirlemek amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı, kesitsel desende yapılan çalışma İstanbul’da 30 özel mesleki ve teknik anadolu lisesinde gerçekleştirildi. Araştırmanın, örneklemini evreni temsil eden 518 öğrenci oluşturdu. Veriler, Sosyodemografik Veri Formu ve Gelecek Beklentisi Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi için Marmara Üniversitesi Etik Kurulu’ndan etik kurul izni, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden kurum izni alınmıştır. Öğrencilerin Gelecek Beklentisi Ölçeği (GBÖ) puan ortalaması orta düzeydedir. GBÖ alt boyut puan ortalaması ve ölçek toplam puan ortalamaları ile yaş arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Öğrencilerin eğitim gördükleri sınıflara göre GBÖ alt boyut puan ortalaması ve ölçek toplam puan ortalaması arasından pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin gelecek beklentilerinin orta düzeyde olduğu, öğrencilerin yaş, öğrenim gördükleri sınıf düzeyi arttıkça ve sosyal medyada geçirdikleri zaman arttıkça gelecek beklenti düzeylerinin azaldığı belirlenmiştir. Hayatla ilgili önemli kararların verildiği ergenlik döneminde gelecek tasarımları konusunda rehberlik yapılmalı ve eğitim sistemi içinde müfredata kariyer planlanması ile ilgili konulara yer verilmesi önerilmektedir. (Yüksek Lisans Tezinden türetilmiştir)

Anahtar Kelimeler: ergenlik, gelecek beklentisi, hemşirelik 


Keywords: