BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mevlüt OLUK, İsmail IŞIKER, Beyzanur DİKMEN, Berna KARAMANCIOĞLU, Deniz DEMİRCİ
İNMELİ BİREYLERDE AYAK BİLEĞİNE UYGULANAN RİJİT BANTLAMANIN YÜRÜME DENGESİ ÜZERİNE AKUT ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Araştırmanın amacı, inmeli bireylerde ayak bileğine eversiyon desteği sağlayacak şekilde uygulanan rijit bantlamanın yürüme dengesi üzerine akut etkisini araştırmaktır. Yöntem: Çalışmaya 13 kadın 17 erkek olmak üzere 30 birey dahil edildi. Ayak bileği spastisitesi Modifiye Ashworth Skalası kullanılarak değerlendirildi. Bireyler randomize olarak iki gruba ayrıldı (müdahale grubu n=15, kontrol grubu n=15). Müdahale grubundaki 15 bireyin ortalama yaşı 51,13±12,08 yıl, kontrol grubundaki 15 bireyin ortalama yaşı 64,40±10,54 yıl olarak belirlendi. Kontrol grubu 45 dakika konvansiyonel fizyoterapi programına alındı. Müdahale grubuna tedavi başında eversiyon desteği sağlayacak şekilde rijit bantlama yapıldıktan sonra 45 dakika konvansiyonel fizyoterapi programına alındı. Her iki grubun da yürüme dengesi tedavi öncesi ve sonrası Dinamik Yürüme İndeksi kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Müdahale ve kontrol gruplarının Dinamik Yürüme İndeksi toplam puanı tedavi öncesi ve sonrası grup içerisinde karşılaştırıldığında her iki grupta da anlamlı fark bulundu (p<0,05). Müdahale grubunun Dinamik Yürüme İndeksi’nin tüm sorularında tedavi öncesi ve sonrasında anlamlı fark bulundu (p<0,05). Kontrol grubunda Dinamik Yürüme İndeksi’nin 4. ve 8. sorularında tedavi öncesi ve sonrası anlamlı fark bulundu (p<0,05). Dinamik Yürüme İndeksi toplam puanı ve sekiz sorusunun ayrı puanlarında tedavi öncesi ve sonrası müdahale ve kontrol grupları arasında anlamlı fark bulunamadı (p>0,05). Sonuç: Fizyoterapi seansı öncesinde ayak bileğine rijit bantlama uygulamasının inmeli bireylerde yürüme dengesi üzerine pozitif anlamda akut etkisi olduğu bulunmuştur. Bu uygulamanın uzun vadeli ve yürümenin farklı parametreleri üzerine etkileri araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut, Denge, İnme, Rijit bant, Yürüme 


Keywords: