BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Muazez KÜÇÜKKAYA, Meral KILIÇ
İNFERTİL KADINLARIN İNFERTILITEDEN PSIKOLOJIK OLARAK ETKILENME DÜZEYINE DAMGALANMANIN ETKISI
 
İnfertil Kadınların İnfertiliteden Psikolojik Olarak Etkilenme Düzeyine Damgalanmanın Etkisi Amaç: Bu araştırma infertil kadınların infertiliteden psikolojik olarak etkilenme düzeyine damgalanmanın etkisini incelemek amacıyla planlanmış ve yapılmıştır Materyal ve Metod: Araştırma tanımlayıcı-korelasyon tipte yapılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul’da bulunun iki farklı araştırma hastanesine bağlı Tüp Bebek merkezine başvuran kadınlar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini, Ekim 2018-Nisan 2019 tarihleri arasında tüp bebek merkezine başvuran, okur-yazar ve ruhsal hastalığı olmayan çalışmaya katılmaya gönüllü 198 primer infertil kadın oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘İnfertilite Etkilenme Ölçeği(İEÖ)’ ve ‘İnfertilite Damgalanma Ölçeği(İDÖ)’ kullanılmıştır. Veriler yüzdelik oranlar, t Testi, ANOVA, Durbin Watson testi, Lineer Regresyon analizi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi, Dunnet T3 Post Hoc testi, LSD Post Hoc testi, Durbin Watson testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Primer İnfertil kadınların infertilite etkilenme ölçeği toplam puan ortalamasının 42.69±7.79 olduğu belirlenmiştir. Öz değer kaybı boyutu puan ortalamasının 12.64±7.33, sosyal geri çekilme boyutu puan ortalamasının 13.13±5.61, toplumsal damgalanma boyutu puan ortalamasının 17.41±8.95, ailesel damgalanma boyutu puan ortalamasının 9.62±5.75, infertilite damgalanma ölçeği toplam puan ortalamasının 52.80±23.44 olduğu bulunmuştur. Primer infertil kadınların “İnfertilite Damgalanma Ölçeği toplam” puanları ve “Öz değer Kaybı Boyutu”, “Sosyal Geri Çekilme Boyutu”, “Toplumsal Damgalanma Boyutu” ve “Ailesel Damgalanma Boyutu” puanları arttıkça İnfertilite Etkilenme Ölçeği puanlarının da arttığı saptanmıştır. İnfertilite damgalanma ölçeği ve alt boyutları ile infertiliteden etkilenme puanlarının toplam varyansı %42 bulunmuştur. Sonuç: Primer infertil kadınların orta düzeyde damgalanma deneyimledikleri ve ‘toplumsal damgalanma’ alt boyutundan en çok etkilendiği bulunmuştur. Kadınlarda İnfertilite Damgalanma Ölçeği toplam puanları arttıkça infertiliteden psikolojik olarak etkilenmenin de arttığı saptanmıştır. Öneri: Ebelerin infertil kadınların infertiliteden psikolojik olarak etkilenme ve damgalanma düzeylerini belirleyerek uygun müdahaleler geliştirmeleri önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Damgalanma, Ebe, İnfertilite, Kadın, Psikolojik Etkilenme 


Keywords: