BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nezihe OTAY LÜLE, Meryem ÖZDEMİR PETEK
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN BESLENME BİLGİ DÜZEYİNİN SAPTANMASI
 
Amaç: Çocukluk çağında hatalı beslenme alışkanlıkları obezite ve ilişkili kronik hastalıkların gelişimine zemin hazırlamaktadır. Günün ortalama sekiz saatini okulda geçiren öğrencilerin beslenme davranış modellerinden birisini de öğretmenleridir. Bu bağlamda, öğretmenlerin beslenme bilgi düzeyi ve sağlıklı beslenme davranışı göstermeleri oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı ilköğretim öğretmenlerin beslenme bilgi düzeyini saptamaktır. Gereç- Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma Gaziantep’te bir ilköğretim devlet okulunda, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 82 öğretmene yüz yüze görüşme yoluyla anket uygulanarak yürütülmüştür. Araştırmanın bağımsız değişkenleri; öğretmenlerin cinsiyet, yaş, medeni durum, meslekte geçirilen süre, vücut ağırlığı ve boy, sağlık durumu, beslenme konusuna ilgi duyma ve beslenme konulu etkinliklere katılma durumları, bağımlı değişkeni; beslenme bilgi düzeyidir. Beslenme bilgi düzeyinin saptanması amacıyla öğretmenlere on soru sorulmuş, verilen her doğru yanıt sayısı 10 ile çarpılarak beslenme bilgi puanı hesaplanmıştır. Bulgular: Katılımcıların ortalama yaşı 38.4±8.9 yıl, %64.2’si kadındır. Öğretmenlerin %48.1‘inin vücut ağırlığı normal iken %43.2’si hafif şişmandır. Öğretmenlerin %79.0’u beslenme konusu ile ilgilendiğini belirtmiştir. Öğretmenlerin beslenme bilgi düzeyi puanı ortalama 39.5±17.9(0-90) olarak saptanmıştır. Öğretmenlerin %72.8‘i besin öğelerini ve %86.4’ü besin gruplarını bilmemektedir. Öğretmenlerin %98.8’i tahıl ve ekmek grubunu, %79.0’u süt ve süt ürünleri grubunu, % 88.9’u sebze ve meyve grubunu ve %72.8’i et, yumurta ve kurubaklagil grubunun çocuklar için önerilen günlük porsiyon miktarlarını bilmemektedir. Beslenme bilgi puanı düşük ve yüksek olan öğretmenlerin cinsiyet, yaş, medeni durum, meslekte geçirdiği süre, BKİ, sağlık durumu ile beslenme konusuna ilgi duyma ve beslenme konulu etkinliklere katılma durumu arasında fark yoktur (p>0.05). Sonuçlar: Bu araştırmada ilköğretim öğretmenlerinin genel beslenme ve çocukluk çağı beslenme konularında bilgi düzeylerinin düşük olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin genel beslenme ve çocukluk çağında yeterli ve dengeli beslenme konularında bilgi düzeylerinin yükseltilmesi kapsamında düzenli olarak beslenme ve diyet uzmanları tarafından eğitilmesi gerekmektedir. Yine öğretmenlere ve öğrencilere yönelik olarak okul-temelli uygulamalı beslenme eğitimi çalışmaları yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İlköğretim öğretmenleri, Beslenme bilgi düzeyi, Beslenme bilgi puanı, Beslenme eğitimi 


Keywords: