BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuba GEÇDİ
İKİ UÇLU BOZUKLUK TANISI ALAN HASTANIN MERLEY MSIHEL HASTALIK TEORİSİNDEKİ BELİRSİZLİK KURAMINA GÖRE UYGULANAN HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU
 
Hemşirelik kendi alanına özel bilgi üretmesi, bilgi birikimini kullanılabilmesi bilim sanata dayalı belirli bir çerçevesi olan kuramlara ve uygulamalara bağlı profesyonel bir meslektir. Bireylerin ihtiyacına uygun olan bakımların uygulanabilmesi, hemşirelik kuramlarının mesleki bilgi birikiminin oluşmasında kullanılması ve hemşirelik sürecinin kavram ve kuramları doğrultusunda planlanması gereklidir. Hemşirelik kuramcılarından Merley Mishel 1988'de “Hastalıklarda Belirsizlik Kuramı’’ tekrarlayan ve yinelenen kronik hastalıklarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Belirsizlik hastalıklarda beklenen olasılığın bilinmesi durumu risk olarak izah edilirken beklenen olasılığın bilinememesi durumu olarak tanımlanmaktadır. Tekrarlayan devamlilik arzeden kronik hastalıklardan olan İki uçlu bozukluk, ciddi işlev kaybına neden olan ve sürekli tedavi gerektiren ruhsal bir bozukluktur. Hastanın hastalık sürecinde yaşadığı belirsizliği nasıl algıladını tanımladığını açıklamakta ve belirsizlik altında ruhsal, psikolojik ve davranışsal sonuçları iyileştirecek müdahalelerin seçiminde bir çerçeve sunmaktadır. Bu olgu sunumunda; Merley Msıhel hastalık teorisindeki belirsizlik kuramına göre bir universite hastanesinin psikiyatri kliniğinde iki uçlu bozukluk tanısıyla tedavi gören 27 yaşındaki erkek hastanın hemşirelik bakım süreci planlanmıştır. İki uçlu bozukluk tanısı alan hastadaki belirsizliğin yönetimi için; belirsizlik yaratan durumları dikkate alarak hastalıkla ilgili bilgilendirme problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik müdahaleleri kullanılmıştır. Kuramın, hastalığın hasta bireyde yaşattığı belirsizlik durumunu açıkladığı ve hasta-hemşire iletişimini hemşirelik bakımını desteklediği düşünülmektedir. Ülkemizde bu konuda fazla çalışma olmadığından kuramın farklı hastalık gruplarıyla çalışılması önerilmektedir. (ORCID ID: 0000-0002-1483-0852)

Anahtar Kelimeler: İki Uçlu Bozukluk, Hemşirelik, Hemşirelik Bakımı, Psikiyatri Hemşireliği, Belirsizlik Kuramı 


Keywords: