BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ummahan Miray KANBER, Havva AKPINAR
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ
 
Araştırma, hemşirelik öğrencilerinin duygu düzenleme becerilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan kesitsel, tanımlayıcı/ilişkisel bir araştırmadır. Araştırmanın evreni, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören tüm öğrencilerdir (N=832). Araştırmaya katılmayı kabul eden ve veri toplama formlarını eksiksiz dolduran öğrenciler araştırmanın örneklemini oluşturmuştur (n=560). Veriler Sosyodemografik Veri Formu ve Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek sorumlu yazarından ölçek kullanım izni, etik kurul izni ve kurum izni alınmıştır. Verilerin analizinde bir paket program, sayı, yüzde, Kolmogorov Smirnov, Mann-Whitney U Kruskal-Wallis testi, Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %70,40’ı duygu düzenleme kavramını bildiğini, %82,30’u duygu düzenlemeyle ilgili eğitim almadığını, %57,50’u duygu düzenlemeyle ilgili eğitim almak istediğini, %95,70’i hemşirelik mesleğinde duygu düzenleme becerisinin önemli olduğunu, duyguları düzenleyebilmenin %86,40’ı kişilerin ruh sağlığına, %87,70’i hastanın hemşirelik bakımına, %89,50’si ise hastanın tedavisine etkisinin iyi olacağını düşündüğünü belirtmiştir. Katılımcıların %65,90’ı kendi duygu düzenleme becerilerini orta düzey olarak görmektedir. Duygu Düzenleme Becerileri Ölçeği toplam puanının ortalaması 67,37±14,98 ve ölçeğin Cronbach's Alpha katsayısı 0,87 bulunmuştur. Öğrencilerden, 21 yaş ve üzeri olan, dördüncü sınıfta okuyan, duygu düzenlemeyle ilgili eğitim alan ve almak isteyenlerin ölçek toplam puan ortalamalarının daha yüksek olduğu ve bu sonucunda istatistiksel açıdan anlamlılık taşıdığı saptanmıştır (p<0.05). Hemşirelik öğrencilerine duygu düzenleme becerisinin arttırılmasıyla ilgili eğitimler verilmesi, farklı hemşirelik programlarıyla ve sağlık alanıyla ilişkili diğer bölümlerde okuyan öğrencilerle de benzer çalışmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beceri, Duygu, Düzenleme, Öğrenci hemşire. 


Keywords: